HÚSVÉTI STARBUCKS NYEREMÉNYJÁTÉK

     LEGJOBB BARÁT NYEREMÉNYJÁTÉK -

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

   

A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja a Facebook. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és nem a Facebookhoz.

A nyereményjáték szervezője: Petrányi & Széll PRovocative Communications Kft. (székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 50. I. em. 14., cégjegyzékszám: 01 09 275220, adószám: 25438402242, a továbbiakban: „Szervező”).

A nyereményjáték neve: LEGJOBB BARÁT NYEREMÉNYJÁTÉK

A nyereményjáték időtartama: a nyereményjáték 2019. június 3. 12:00 órától 2019. június 13. 24:00 óráig tart.

Sorsolás: 2019. június 14.

Eredményhirdetés: 2019. június 14.

 

A nyereményjáték leírása:

A játékban kizárólag valós Facebook profillal rendelkező személyek nevezhetnek.

A játék helye a Kazar Hungary Kft. (1027 Budapest. Horvát u. 14-24. 4. em.) által üzemeltetett Kazar márkaüzletek magyarországi Facebook oldalán 2019. június 3. 12:00 órakor feltöltött poszt (a továbbiakban: „Poszt”).

A játék lényege, hogy a játékos a Kazar webáruházából (https://www.kazar.com/) válasszon egy tetszőleges terméket, amellyel szívesen meglepné egy általa választott barátját, a választott termék linkjét ossza meg a játék poszt alatti hozzászólás mezőben egy rövid magyarázattal, hogy miért az adott linken szereplő termék lenne a tökéletes ajándék a barátja számára. 

Egy Facebook felhasználói profil egy hozzászólással vehet részt a játékban. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ugyanattól a felhasználótól érkező hozzászólások közül a régieket törölje, így a hozzászólások mennyisége nem növeli az esélyét a nyereményre.  

A sorsoláson azok a 2019. június 3. 12:00 órától 2019. június 13. 24:00 óra között elküldött hozzászólások vesznek részt, amelyeket valós Facebook profillal rendelkező személyek osztanak meg kizárólag a játékról szóló poszt alatti hozzászólásokban, és a szerepel bennük egy Kazar webáruház egy termékére mutató link, valamint a választás rövid indoklása.

A hozzászólások közül, a Szervező által megbízott zsűri véletlenszerű sorsolással, a commentpicker.com weboldalon választja ki a két szerencsés nyertest.

A nyereményjátékot a szervező a Kazar Instagram oldalán is meghirdeti. A két csatornán egyidőben futó játékok külön nyereményjátéknak minősülnek, így egy játékos mindkét csatornán játszva nagyobb eséllyel kerül a nyertesek közé.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy egy Facebook profil csak egy játékban lehet nyertes. Amennyiben mind a Facebook mind az Instagram oldalon meghirdetett nyereményjátékban ugyanaz a Facebook profil kerül kisorsolásra, a Szervező az időben később tartott sorsolásnál pótnyertest hirdet.

Részvételi feltételek: A játékra kizárólag nagykorú, magyarországi postázási címmel rendelkező természetes személy jelentkezhet saját publikus Facebook felhasználói névvel és profillal.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve Kazar Hungary Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a sértő hozzászólásokat törölje, és az ezeket közzétevő játékosokat pedig kizárja a játékból. 

Amennyiben egy játékos súlyosan megsérti a játékszabályokat, a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az adott játékost a nyereményjátékból kizárja.

 

Nyeremények: 

Nyeremény: nyertesenként 2 db szabadon választható termék (a Limited Edition kollekcióba tartozó termékek kivételével) a Kazar webáruház kínálatából (https://www.kazar.com/)

Nyertesek száma: 2 személy

Pótnyertest a Szervező nem hirdet.

A nyeremény készpénzre nem váltható, ki nem cserélhető és harmadik személyre át nem ruházható.

A Szervezőt a Nyereményekkel kapcsolatban azok postai úton történő kézbesítésén túl felelősség nem terheli.

 

Nyertesek értesítése:

A nyertes hozzászólások küldőinek nevét az eredményhirdetés napján a Szervező megjeleníti a játékról szóló Facebook Poszt hozzászólási mezőjében. A Szervező ezen felül Facebook üzenetben is értesíti a nyertes képek küldőit a nyereményről, és megkéri őket, hogy az értesítéstől számított három napon belül küldjék el a nyereményként választott két termék modellszámát és méretét, valamint a postázási címet, amelyre a választott nyeremény termékeket kézbesítheti. A nyertesek nyereményét a Szervező a nyertesekkel való egyeztetést követően a privát üzenetben megadott címre postáztatja.

A nyertesek a nyereményjátékban való részvétellel egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező Facebook felhasználói nevüket a Kazar Magyarország Facebook oldalán (https://www.facebook.com/kazarHUN/) nyilvánosságra hozza, továbbá kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

Adatvédelem:

A Kazar Hungary Kft. (1027 Budapest. Horvát u. 14-24. 4. em.); továbbiakban: „Adatkezelő”) a játékosok lent megjelölt személyes adatait a lent meghatározott célból a játékosok önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A nyereményjátékban történő önkéntes részvétellel a játékosok kifejezetten hozzájárulnak a lent meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A játékos a nyereményjátékokban való részvételével kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a játékos Facebook felhasználói nevét nyilvánosságra hozza a Kazar Magyarország hivatalos Facebook oldalán. A játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

A nyereményjátékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a nyertessé váló játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a nyeremény postázásához szükséges adatait, az a nyereményjátékból való kizárásához, így a nyeremény elvesztéséhez vezet.

A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a játékos kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a játékos a nyereményjátékban történő részvétel során, önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek – úgy mint facebook felhasználói név, név, e-mail cím, postázási cím, képmás (a továbbiakban „Személyes Adat”).

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő jogosult a játékosok Személyes Adatait a nyereményjátékban történő részvétel és a nyeremények postázása céljából kezelni.

Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő a játékosok Személyes Adatainak kezelése során a Petrányi & Széll PRovocative Communications Kft-t (székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 50. I. em. 14., cégjegyzékszám: 01-09-937400, adószám: 22649562-2-43) mint adatfeldolgozót veszi igénybe. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításai szerint jár el, az adatkezelésre vonatkozó önálló döntéseket nem hozhat.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a játékosok Személyes Adatait a nyeremények postázásáig jogosult kezelni.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja a játékosok Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint bevezeti azokat az eljárási szabályokat, melyek a Játékosok Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja a játékosokat, hogy hozzájárulásukat bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatják alábbi levelezési címre küldött postai levélben (AmRest Kávézó Kft., 1139 Budapest, Teve utca 1/a-c. 9. em.).

Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a játékosokat, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint a játékos: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, (ii) kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását, (iii) tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, és (iv) jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A Szervező postai mulasztásokért, késedelemért és hibákért, valamint a játékos téves adatszolgáltatásáért felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát az nyereményjátékot bármikor kiegészítse, módosítsa vagy törölje.