Regulamin Newsletter do 8.06.2018

Regulamin newsletter

obowiązujący od dnia 28 kwietnia 2017 roku do dnia 8 czerwca 2018 roku

Pobierz regulamin w wersji PDF

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Kazar Footwear Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym 150.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282, zwaną dalej „Kazar”.

  Dane kontaktowe:

  1)  adres pocztowy:

       Kazar Footwear Sp. z o.o.
       ul. Lwowska 154 
       37-700 Przemyśl

  2) adres poczty elektronicznej: bok@kazar.com

  3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

   

 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Kazar informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Kazar, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych Salonów oraz inne wiadomości dotyczące Kazar oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z Kazar. 
 5. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co siedem dni.
 6. Każdy Newsletter zawiera:

  1) informację o Kazar Footwear Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu jako nadawcy Newslettera,

  2) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,

  3) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.  

 7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 
 8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.kazar.com/pl lub www.kazar.com/pl/sklep/newsletter:

  1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

  2) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

  4) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,

  5) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Kazar wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze Kazar”.

 9. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów. 
 10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.
 11. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest Kazar Footwear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym 150.000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282.
 12. Kazar przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Kazar, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 13. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 14. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 
 15. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 16. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 17. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

  1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com, 

  2) telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 16 675 90 72, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 18. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Kazar zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 19. Kazar zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.kazar.com/pl/sklep/newsletter wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.kazar.com/pl/sklep/newsletter przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 20. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 21. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://www.kazar.com/pl/sklep/informacje/regulamin-newsletter.html w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.
 22. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.kazar.com/pl/sklep/informacje/polityka-prywatnosci.html.