Regulamin Torby plażowe

Regulamin Akcji promocyjnej
„Torby plażowe”

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Torby plażowe” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282 (zwana dalej „Organizatorem”).

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:
   Kazar Group Sp. z o.o. ul. Lwowska 154 37-700 Przemyśl
  2. adres poczty elektronicznej: bok@kazar.com
  3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 1. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja produktów marki Kazar.
 2. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich Salonach firmowych Kazar na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej „Salonami firmowymi”)  z wyłączeniem salonów outletowych oraz w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep (zwanym dalej „Sklepem internetowym”). Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/salony.
 3. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 9 lipca 2019 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 31 lipca 2019 r. do godziny 23:59. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym, o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin”.
 4. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji promocyjnej wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym i spełni łącznie warunki określone w § 2 Regulaminu (zwana dalej „Uczestnikiem”).

 

§ 2 Zasady Akcji promocyjnej

 1. Uczestnicy przed wzięciem udziału w Akcji promocyjnej powinni zapoznać się z Regulaminem.
 2. Akcją Promocyjną objęte są wyłącznie torby  marki Kazar znajdujące się w aktualnej ofercie danego Salonu firmowego o indeksach: 34310-PR-48; 34310-PR-99; 34322-TK-87; 43629-TK-00; 43629-TK-03; 43634-TK-00; 43634-TK-03; 43634-TK-36; 43634-TK-60; 43642-TK-36; 43642-TK-99; 46846-TK-25; 46848-TK-03; 46849-TK-09; 46850-TK-01 (zwane dalej „Towarem Promocyjnym”).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest dokonanie, w czasie obowiązywania Akcji Promocyjnej, zakupu w ramach jednej transakcji towaru marki Kazar znajdującego się w aktualnej ofercie danego Salonu firmowego lub Sklepu internetowego (zwanego dalej „Towarem”) na łączną kwotę co najmniej 350 złotych (jest to minimalna łączna cena do zapłaty na jednym paragonie fiskalnym albo na jednej fakturze, jeżeli Uczestnik zwrócił się do Organizatora o wystawienie faktury). Towarem nie są Karty Podarunkowe Kazar Gift Card.
 4. Uczestnik, który w czasie obowiązywania Akcji Promocyjnej, spełni warunek określony w ust. 3 powyżej, będzie uprawniony do zakupu jednego Towaru Promocyjnego za cenę 49 (czterdzieści dziewięć złotych) w przypadku: 34310-PR-48; 34310-PR-99; 34322-TK-87 albo 79 (siedemdziesiąt dziewięć) złotych w przypadku 43629-TK-00; 43629-TK-03; 43634-TK-00; 43634-TK-03; 43634-TK-36; 43634-TK-60; 43642-TK-36; 43642-TK-99; 46846-TK-25; 46848-TK-03; 46849-TK-09; 46850-TK-01.
 5. Uczestnik, który spełnia warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, chcąc skorzystać z Akcji Promocyjnej przeprowadzanej w Salonie firmowym i zakupić Towar Promocyjny w cenie promocyjnej, powinien, po wybraniu Towaru Promocyjnego, poinformować personel Salonu firmowego o chęci skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 6. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym, możliwość zakupu Towaru promocyjnego dostępna będzie podczas finalizowania zamówienia w Koszyku.
 7. Ilość Towarów Promocyjnych dostępnych w ramach Akcji promocyjnej jest ograniczona.
 8. Akcja Promocyjna łączy się z innymi promocjami, obniżkami w Salonach firmowych.
 9. Dokonanie zakupu w ramach jednej transakcji Towaru na łączną kwotę stanowiącą wielokrotność 350 złotych nie uprawnia do zakupu wielokrotności Towaru Promocyjnego w cenie promocyjnej.
 10. Różnica ceny nominalnej Towaru Promocyjnego od ceny promocyjnej nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części, ani na Kartę Podarunkową Kazar Gift Card.
 11. Jeśli w wyniku odstąpienia od umowy łączna kwota Towarów na danym paragonie albo fakturze spadnie poniżej 350 zł, Uczestnik traci uprawnienie do zakupu Towaru Promocyjnego za cenę 49 (czterdzieści dziewięć) albo 79 (siedemdziesiąt) złotych. W powyższym przypadku Uczestnik zobowiązany będzie według swojego wyboru do: zwrotu Towaru Promocyjnego albo uiszczenia dopłaty do pełnej ceny Towaru Promocyjnego. Pełna cena Towaru Promocyjnego wynosi: 34310-PR-48 – 149 zł; 34310-PR-99 – 149 zł; 34322-TK-87 – 149 zł; 43629-TK-00 – 169 zł; 43629-TK-03 – 169 zł; 43634-TK-00 – 199 zł; 43634-TK-03 – 199 zł; 43634-TK-36 – 199 zł; 43634-TK-60 – 199 zł; 43642-TK-36 – 249 zł; 43642-TK-99 – 249 zł; 46846-TK-25 – 169 zł; 46848-TK-03 – 199 zł; 46849-TK-09 – 199 zł; 46850-TK-01 – 169 zł.

 

§ 3 Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Biura Obsługi Klienta Organizatora: Kazar Group Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Reklamacja Akcji promocyjnej Torby plażowe” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kazar.com albo telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik).
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgłaszający reklamację życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r. (dalej „RODO”), niniejszym informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych Uczestnika zgłaszającego reklamację w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej, jest Kazar Group Sp. z o.o. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, każdy Uczestnik może skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl lub z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@kazar.com;
  2. Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej, przetwarzane będą na potrzeby związane rozpatrzeniem reklamacji i poinformowania o wyniku jej rozpatrzenia;
  3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zgłoszenia reklamacji i rozpatrzenia jej przez Organizatora;
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika zgłaszającego reklamację w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej jest art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
  5. Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz poinformowania o jej wyniku oraz przez okres 5 lat w celach wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności tych wynikających z Ustawy o rachunkowości oraz okresu przedawnienia roszczeń.
  6. Dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej mogą być przekazywane do podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem przy rozpatrywaniu reklamacji, w tym podmiotom świadczącym usługi prawne. Nie będziemy przekazywać tych danych osobowych do państw trzecich.
  7. Każdy Uczestnik zgłaszający reklamację w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
  8. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Uczestnikom zgłaszającym reklamację w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Uczestnika zgłaszającego reklamację w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

                     

§ 4 Postanowienia końcowe 

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kazar.com/pl/sklep w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 2. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1025) oraz  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 134). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w Salonach firmowych oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin Akcji Promocyjnej Torby plażowe”.
 4. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 9 lipca 2019 r.