REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ


 

 

Regulamin Akcji promocyjnej

„Odbierz Bon 150 PLN”

 

 

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady Akcji promocyjnej „Odbierz Bon 150 PLN” (dalej: Akcja promocyjna)  zorganizowanej przez firmę Kazar Group Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (kod pocztowy 37-700), ul. Lwowska 154, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965; NIP: 795-15-32-361, BDO: 000030990, posiadającą status dużego przedsiębiorcy  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022, poz. 893), kapitał zakładowy: 150 000 zł (dalej: „Organizator” lub „Kazar”).

 

 

 1. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich stacjonarnych Salonach firmowych Kazar na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej: Salonami firmowymi) oraz w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresami https://kazar.com/  oraz https://kazarstudio.com/ (zwanym dalej: Sklepem internetowym). Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://kazar.com/znajdz-salon oraz https://kazarstudio.com/znajdz-salon.

 2. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 15 lutego 2024 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 31 marca 2024 r. do godziny 23:59, przy czym Bony wydawane będą przez Organizatora w okresie od 15 do 29 lutego 2024 r., zaś w okresie od 1 do 31 marca 2024 r. będą realizowane. Uczestnik ma prawo zrealizować Bon na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym, o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data zakupu zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://kazar.com/regulamin oraz  https://kazarstudio.com/regulamin-sklepu.   

 3. Uczestnikiem Akcji promocyjnej jest każda osoba, która otrzyma od Organizatora Bon, o którym mowa w ust. 5 (dalej: Uczestnik).  Odebranie Bonu przez Uczestnika od Organizatora oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 4. Akcją promocyjną objęte są towary oferowane do bieżącej sprzedaży w Salonach firmowych oraz w Sklepie internetowym, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12. Akcją promocyjną nie są objęte Karty podarunkowe Kazar Gift Card oraz Karty podarunkowe Kazar Studio Gift Card.

 5. W czasie trwania Akcji promocyjnej Uczestnik, który w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym zakupi w ramach jednej transakcji towary objęte Akcją promocyjną na łączną kwotę co najmniej 600 złotych (jest to minimalna łączna cena do zapłaty na jednym paragonie fiskalnym lub na jednej fakturze, jeżeli Uczestnik zwrócił się do Organizatora o wystawienie faktury) jest uprawniony do otrzymania bonu o wartości nominalnej 150 złotych (zwanego dalej: Bonem), z zastrzeżeniem ust. 6.

 6. W przypadku, gdy Uczestnik w ramach jednej transakcji dokona zakupu produktów na łączną kwotę stanowiącą wielokrotność 600 złotych jest uprawniony do otrzymania Bonu według następujących zasad:

Łączna cena do zapłaty w ramach jednej transakcji

Liczba Bonów

Wartość nominalna jednego Bonu

od 600 zł do 1199 zł

1

150 zł

od 1 200 zł do 1 799 zł

2

150 zł

od 1 800 zł do 2 399 zł

3

150 zł

od 2 400 zł do 2 999 zł

4

150 zł

od 3 000 zł do 3 599 zł

5

150 zł

od 3 600 zł do 4 199 zł

6

150 zł

od 4 200 zł

7

150 zł

 

 1. Bon wydawany jest Uczestnikowi:

   1) w Salonie firmowym bezpośrednio po dokonaniu przez Uczestnika transakcji zakupu spełniającego warunki Akcji promocyjnej,

   2) droga mailową na adres wskazany w zamówieniu, po potwierdzeniu realizacji zamówienia.

 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w Akcji promocyjnej określone w Regulaminie.

 3. Z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 21, w przypadku, gdy Uczestnik odstąpił w całości lub w części od umowy zakupu towarów w ramach transakcji, do której wydano Bon przez co odpadły warunki wydania Bonu, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Bonu Organizatorowi. Bon ulega dezaktywacji z chwilą odstąpienia od tej umowy. Powyższe oznacza, że kupujący traci status Uczestnika, a Bon traci ważność.

 4. Bon może zostać zrealizowany od dnia 1 marca 2024 r. od godziny 00:01 do dnia 31 marca 2024 r. do godziny 23:59. Z upływem 31 marca 2024 r. Wszystkie Bony wydane w ramach Akcji promocyjnej tracą ważność.

 5. Bon może być wykorzystany w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym w celu zakupu jednego towaru nieprzecenionego, którego cena jest wyższa niż 150 złotych. Warunkiem realizacji Bonu jest minimalna kwota transakcji 500 złotych.

 6. Bon nie łączy się z innymi promocjami w tym w szczególności nie może zostać wykorzystany na zakup produktów przecenionych lub objętych innymi obniżkami w Salonie firmowym lub Sklepie internetowym.

 7. Bon umożliwia nabycie produktów wskazanych w ust. 11 niniejszego Regulaminu w Salonie firmowym oraz w Sklepie internetowym z upustem polegającym na pomniejszeniu ceny sprzedaży wskazanego produktu o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej Bonu (150 złotych lub jego wielokrotności, na zasadach przewidzianych w ust. 6).

 8. Bon nie może być wykorzystany przy zakupie innych produktów niż wskazane w ust. 11 niniejszego Regulaminu. Bon nie może zostać zrealizowany na pokrycie kosztów dostarczenia zamówionych produktów w przypadku zakupu dokonywanego w Sklepie internetowym. Bon może być wykorzystany tylko jeden raz.

 9. Przy zakupie jednego produktu określonego w ust. 11 niniejszego Regulaminu może zostać wykorzystany tylko jeden Bon. W przypadku dokonywania zakupu w ramach jednej transakcji kilku produktów i spełnieniu warunków wielokrotności sumy danej transakcji określonej  w ust. 11 niniejszego Regulaminu, Uczestnik może wykorzystać kilka Bonów z tym zastrzeżeniem, że na pomniejszenie ceny sprzedaży jednej rzeczy, o której mowa w ust. 11 niniejszego Regulaminu o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej Bonu może zostać wykorzystany tylko jeden Bon.

 10. W przypadku dokonywania zakupu w Salonie firmowym z wykorzystaniem Bonu, Bon realizuje się przez przedstawienie i przekazanie go personelowi Salonu firmowego oraz zadeklarowanie chęci skorzystania z Bonu przed dokonaniem zakupu produktu określonego w ust. 11 niniejszego Regulaminu. W przypadku transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym realizacja Bonu następuje przez wprowadzenie w trakcie transakcji do formularza zamówienia, w miejscu do tego przeznaczonym, numeru Bonu.

 11. Uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę pomiędzy wartością nominalną Bonu, a wyższą od wartości nominalnej Bonu ceną rzeczy nabywanej z wykorzystaniem Bonu za pomocą każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego w Salonie firmowym, a w przypadku transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym - z pomocą każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego w Sklepie internetowym.

 12. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części, ani na Kartę podarunkową Kazar Gift Card lub Kartę podarunkową Kazar Studio Gift Card.

 13. Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji Bonu w następujących przypadkach:
   1) upływ terminu ważności Bonu,
   2) uszkodzenie Bonu w sposób uniemożliwiający odczytanie danych zapisanych na Bonie,
   3) gdy do formularza transakcji wprowadzono co najmniej trzykrotnie nieprawidłowy indywidualny numer Bonu – w przypadku zakupów dokonywanych w Sklepie internetowym,
   4) gdy Bon został uprzednio zrealizowany lub dezaktywowany zgodnie z ust. 9 niniejszego Regulaminu.

 14. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związany z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego z wyłączeniem możliwości zwrotu towaru za pośrednictwem salonu stacjonarnego. Zwrot w salonie możliwy jest wyłącznie na warunkach opisanych w pkt 22 niniejszego regulaminu.

 15. W przypadku, gdy Uczestnik skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, na zakup którego wykorzystał Bon i Organizator udzielił upustu określonego w ust. 5 niniejszego paragrafu, Organizator zwróci Uczestnikowi również Bon, jeśli nie upłynął termin jego ważności. Jeżeli termin ważności Bonu upłynął, Bon nie podlega zwrotowi przez Organizatora.

 16. W przypadku gdy Klient chce dokonać zwrotu towarów zakupionych w ramach transakcji, do której wydano Bon przez co odpadły warunki wydania Bonu i jednocześnie Klient wykorzystał Bon, który otrzymał, zwrot środków za zakupiony towar odbywa się wyłącznie na Kartę Podarunkową Kazar Gift Card akceptowaną w Salonach Kazar Group oraz Sklepie internetowym dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://kazar.com/. Termin ważności karty to 12 miesięcy od daty jej aktywacji. Korzystanie z prawa zwrotu na kartę podarunkową jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Kazar Gift Card dostępnego w salonach firmowych Kazar oraz na stronie https://kazar.com/karta-podarunkowa-kazar. Alternatywnie uczestnik może dopłacić równowartość wykorzystanego do transakcji upustu, do której wykorzystał Bon i skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.

 17. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Bonu przechodzi na Uczestnika z chwilą wydania mu Bonu.

 18. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia lub poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na pocztę elektroniczną na adres: bok@kazar.com. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz opis sprawy, której dotyczy reklamacja. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

 19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę o prawach konsumenta, zaś do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego.

 20. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest pod adresami: https://kazar.com oraz https://kazarstudio.com.

 21. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Kazar Group Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (kod pocztowy 37-700), ul. Lwowska 154. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Organizatora danych osobowych zawarta jest pod adresami:  https://kazar.com oraz https://kazarstudio.com.

        

        

        

       REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ


        

        

       Regulamin Akcji promocyjnej

       „Odbierz Bon 150 PLN”

        

        

       Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady Akcji promocyjnej „Odbierz Bon 150 PLN” (dalej: Akcja promocyjna)  zorganizowanej przez firmę Kazar Group Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (kod pocztowy 37-700), ul. Lwowska 154, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965; NIP: 795-15-32-361, BDO: 000030990, posiadającą status dużego przedsiębiorcy  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022, poz. 893), kapitał zakładowy: 150 000 zł (dalej: „Organizator” lub „Kazar”).

        

        

       1. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich stacjonarnych Salonach firmowych Kazar na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej: Salonami firmowymi) oraz w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresami https://kazar.com/  oraz https://kazarstudio.com/ (zwanym dalej: Sklepem internetowym). Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://kazar.com/znajdz-salon oraz https://kazarstudio.com/znajdz-salon.

       2. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 15 lutego 2024 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 31 marca 2024 r. do godziny 23:59, przy czym Bony wydawane będą przez Organizatora w okresie od 15 do 29 lutego 2024 r., zaś w okresie od 1 do 31 marca 2024 r. będą realizowane. Uczestnik ma prawo zrealizować Bon na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym, o zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data zakupu zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://kazar.com/regulamin oraz  https://kazarstudio.com/regulamin-sklepu.   

       3. Uczestnikiem Akcji promocyjnej jest każda osoba, która otrzyma od Organizatora Bon, o którym mowa w ust. 5 (dalej: Uczestnik).  Odebranie Bonu przez Uczestnika od Organizatora oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

       4. Akcją promocyjną objęte są towary oferowane do bieżącej sprzedaży w Salonach firmowych oraz w Sklepie internetowym, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12. Akcją promocyjną nie są objęte Karty podarunkowe Kazar Gift Card oraz Karty podarunkowe Kazar Studio Gift Card.

       5. W czasie trwania Akcji promocyjnej Uczestnik, który w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym zakupi w ramach jednej transakcji towary objęte Akcją promocyjną na łączną kwotę co najmniej 600 złotych (jest to minimalna łączna cena do zapłaty na jednym paragonie fiskalnym lub na jednej fakturze, jeżeli Uczestnik zwrócił się do Organizatora o wystawienie faktury) jest uprawniony do otrzymania bonu o wartości nominalnej 150 złotych (zwanego dalej: Bonem), z zastrzeżeniem ust. 6.

       6. W przypadku, gdy Uczestnik w ramach jednej transakcji dokona zakupu produktów na łączną kwotę stanowiącą wielokrotność 600 złotych jest uprawniony do otrzymania Bonu według następujących zasad:

       Łączna cena do zapłaty w ramach jednej transakcji

       Liczba Bonów

       Wartość nominalna jednego Bonu

       od 600 zł do 1199 zł

       1

       150 zł

       od 1 200 zł do 1 799 zł

       2

       150 zł

       od 1 800 zł do 2 399 zł

       3

       150 zł

       od 2 400 zł do 2 999 zł

       4

       150 zł

       od 3 000 zł do 3 599 zł

       5

       150 zł

       od 3 600 zł do 4 199 zł

       6

       150 zł

       od 4 200 zł

       7

       150 zł

        

       1. Bon wydawany jest Uczestnikowi:

         1) w Salonie firmowym bezpośrednio po dokonaniu przez Uczestnika transakcji zakupu spełniającego warunki Akcji promocyjnej,

         2) droga mailową na adres wskazany w zamówieniu, po potwierdzeniu realizacji zamówienia.

       2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w Akcji promocyjnej określone w Regulaminie.

       3. Z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 21, w przypadku, gdy Uczestnik odstąpił w całości lub w części od umowy zakupu towarów w ramach transakcji, do której wydano Bon przez co odpadły warunki wydania Bonu, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Bonu Organizatorowi. Bon ulega dezaktywacji z chwilą odstąpienia od tej umowy. Powyższe oznacza, że kupujący traci status Uczestnika, a Bon traci ważność.

       4. Bon może zostać zrealizowany od dnia 1 marca 2024 r. od godziny 00:01 do dnia 31 marca 2024 r. do godziny 23:59. Z upływem 31 marca 2024 r. Wszystkie Bony wydane w ramach Akcji promocyjnej tracą ważność.

       5. Bon może być wykorzystany w Salonie firmowym lub w Sklepie internetowym w celu zakupu jednego towaru nieprzecenionego, którego cena jest wyższa niż 150 złotych. Warunkiem realizacji Bonu jest minimalna kwota transakcji 500 złotych.

       6. Bon nie łączy się z innymi promocjami w tym w szczególności nie może zostać wykorzystany na zakup produktów przecenionych lub objętych innymi obniżkami w Salonie firmowym lub Sklepie internetowym.

       7. Bon umożliwia nabycie produktów wskazanych w ust. 11 niniejszego Regulaminu w Salonie firmowym oraz w Sklepie internetowym z upustem polegającym na pomniejszeniu ceny sprzedaży wskazanego produktu o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej Bonu (150 złotych lub jego wielokrotności, na zasadach przewidzianych w ust. 6).

       8. Bon nie może być wykorzystany przy zakupie innych produktów niż wskazane w ust. 11 niniejszego Regulaminu. Bon nie może zostać zrealizowany na pokrycie kosztów dostarczenia zamówionych produktów w przypadku zakupu dokonywanego w Sklepie internetowym. Bon może być wykorzystany tylko jeden raz.

       9. Przy zakupie jednego produktu określonego w ust. 11 niniejszego Regulaminu może zostać wykorzystany tylko jeden Bon. W przypadku dokonywania zakupu w ramach jednej transakcji kilku produktów i spełnieniu warunków wielokrotności sumy danej transakcji określonej  w ust. 11 niniejszego Regulaminu, Uczestnik może wykorzystać kilka Bonów z tym zastrzeżeniem, że na pomniejszenie ceny sprzedaży jednej rzeczy, o której mowa w ust. 11 niniejszego Regulaminu o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej Bonu może zostać wykorzystany tylko jeden Bon.

       10. W przypadku dokonywania zakupu w Salonie firmowym z wykorzystaniem Bonu, Bon realizuje się przez przedstawienie i przekazanie go personelowi Salonu firmowego oraz zadeklarowanie chęci skorzystania z Bonu przed dokonaniem zakupu produktu określonego w ust. 11 niniejszego Regulaminu. W przypadku transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym realizacja Bonu następuje przez wprowadzenie w trakcie transakcji do formularza zamówienia, w miejscu do tego przeznaczonym, numeru Bonu.

       11. Uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę pomiędzy wartością nominalną Bonu, a wyższą od wartości nominalnej Bonu ceną rzeczy nabywanej z wykorzystaniem Bonu za pomocą każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego w Salonie firmowym, a w przypadku transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym - z pomocą każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego w Sklepie internetowym.

       12. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części, ani na Kartę podarunkową Kazar Gift Card lub Kartę podarunkową Kazar Studio Gift Card.

       13. Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji Bonu w następujących przypadkach:
         1) upływ terminu ważności Bonu,
         2) uszkodzenie Bonu w sposób uniemożliwiający odczytanie danych zapisanych na Bonie,
         3) gdy do formularza transakcji wprowadzono co najmniej trzykrotnie nieprawidłowy indywidualny numer Bonu – w przypadku zakupów dokonywanych w Sklepie internetowym,
         4) gdy Bon został uprzednio zrealizowany lub dezaktywowany zgodnie z ust. 9 niniejszego Regulaminu.

       14. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związany z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego z wyłączeniem możliwości zwrotu towaru za pośrednictwem salonu stacjonarnego. Zwrot w salonie możliwy jest wyłącznie na warunkach opisanych w pkt 22 niniejszego regulaminu.

       15. W przypadku, gdy Uczestnik skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, na zakup którego wykorzystał Bon i Organizator udzielił upustu określonego w ust. 5 niniejszego paragrafu, Organizator zwróci Uczestnikowi również Bon, jeśli nie upłynął termin jego ważności. Jeżeli termin ważności Bonu upłynął, Bon nie podlega zwrotowi przez Organizatora.

       16. W przypadku gdy Klient chce dokonać zwrotu towarów zakupionych w ramach transakcji, do której wydano Bon przez co odpadły warunki wydania Bonu i jednocześnie Klient wykorzystał Bon, który otrzymał, zwrot środków za zakupiony towar odbywa się wyłącznie na Kartę Podarunkową Kazar Gift Card akceptowaną w Salonach Kazar Group oraz Sklepie internetowym dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://kazar.com/. Termin ważności karty to 12 miesięcy od daty jej aktywacji. Korzystanie z prawa zwrotu na kartę podarunkową jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Kazar Gift Card dostępnego w salonach firmowych Kazar oraz na stronie https://kazar.com/karta-podarunkowa-kazar. Alternatywnie uczestnik może dopłacić równowartość wykorzystanego do transakcji upustu, do której wykorzystał Bon i skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.

       17. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Bonu przechodzi na Uczestnika z chwilą wydania mu Bonu.

       18. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w godzinach jego otwarcia lub poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na pocztę elektroniczną na adres: bok@kazar.com. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz opis sprawy, której dotyczy reklamacja. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

       19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę o prawach konsumenta, zaś do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego.

       20. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest pod adresami: https://kazar.com oraz https://kazarstudio.com.

       21. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Kazar Group Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (kod pocztowy 37-700), ul. Lwowska 154. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Organizatora danych osobowych zawarta jest pod adresami:  https://kazar.com oraz https://kazarstudio.com.