REGULAMIN


 

Szanowni Państwo,

 

pragniemy poinformować, że z dniem 23 września 2023 roku, zmieni się Regulamin sklepu

internetowego Kazar w ten sposób, że:

 

 

 1. W § 1 Postanowienia ogólne ust. 2 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:

 

8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie przez infolinię BOK, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Kazar przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK towarów będących przedmiotem zamówienia;

 

 1. W § 1 Postanowienia ogólne, w ust. 2, po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

 

10) BOK – Biuro Obsługi Klienta Kazar, które przyjmuje Zamówienia składane za pośrednictwem infolinii oraz udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat produktów, Sklepu, Regulaminu w godzinach wskazanych w Sklepie Internetowym w zakładce „POMOC I KONTAKT”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora.

 

 1. W § 1 Postanowienia ogólne ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz za pośrednictwem infolinii BOK umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 

 1. W § 3 Składanie zamówień ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
  1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego https://kazar.com/ oraz przez złożenie Zamówienia za pośrednictwem infolinii BOK. Zamówienia za pośrednictwem infolinii mogą być składane w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta podanych w zakładce „POMOC I KONTAKT” u dołu strony internetowej https://kazar.com/ (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz).

 

 1. W § 3 Składanie zamówień ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
  2. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia albo – w przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem infolinii BOK - podczas rozmowy telefonicznej.

 

 1. W § 3 Składanie zamówień ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
  3. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz za pośrednictwem infolinii BOK.

 

 1. W § 3 Składanie zamówień ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
  4. Elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie internetowym lub za pośrednictwem infolinii BOK. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.

 

 1. W § 3 Składanie zamówień ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
  5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem:
   a) strony Sklepu internetowego https://kazar.com/ skompletować Zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru oraz sposób płatności, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie naciskając na przycisk „Potwierdź zakup”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
   b) infolinii BOK poinformować konsultanta o wybranym produkcie, znajdującym się w bieżącym asortymencie Sklepu internetowego, podając jego numer referencyjny, a także podać dane niezbędne do uzupełnienia formularza Zamówienia, m.in. wskazać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, a następnie potwierdzić Zamówienie. Potwierdzenie zakupu oznacza złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 

 1. W § 3 Składanie zamówień ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
  8. Towar zamówiony w Sklepie internetowym lub za pośrednictwem infolinii BOK, może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. W § 3 Składanie zamówień ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
  9. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty dostarczenia towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego https://kazar.com/ , a w przypadku Zamówienia złożonego przez infolinię BOK - przez Konsultanta BOK w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru. W trakcie składania Zamówienia , Klient ma możliwość jego modyfikowania.

 

 1. W § 3 Składanie zamówień następuje wykreślenie ust. 10 i ust. 11.

 

 1. W związku z wykreśleniem w § 3 Składanie zamówień ust. 10 i 11, numeracja kolejnych ustępów ulega odpowiedniej zmianie.

 

 1. W § 3 Składanie zamówień ust. 11 otrzymuje brzmienie:
  11. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia (lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta), zostanie niezwłocznie wysłana przez Kazar wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Kazar z potwierdzeniem wysłania zamówionego towaru zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Kazar. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a w przypadku umowy o Kartę Podarunkową zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego dodatkowo regulaminu Karty Podarunkowej, pouczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 2. W § 3 Składanie zamówień ust. 14 otrzymuje brzmienie:
  14. Świadczenie przez Kazar usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na towary oferowane przez Kazar za pośrednictwem Sklepu internetowego i infolinii BOK są nieodpłatne i mają charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia przez Kazar albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia.

 3. W § 3 Składanie Zamówień ust. 15 otrzymuje brzmienie:
  15. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania Zamówienia.

 

 1. W § 3 Składanie Zamówień dodaje się ust. 16 w następującym brzmieniu:
   16. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

 

 1. W § 3 Składanie Zamówień dodaje się ust. 17 w następującym brzmieniu:
  17. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://kazar.com/ oraz wskazywane przez konsultanta BOK odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.), a zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. W § 4 Ceny towarów ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
  4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego lub cena podana przez konsultanta BOK w podsumowaniu złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem infolinii BOK.

 

 1. W § 4 Ceny towarów ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
  5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz za pośrednictwem infolinii BOK. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w Salonach obowiązują ceny towarów uwidocznione w Salonie.

 

 1. § 5 Umowy otrzymuje tytuł: Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar

 

 1. W § 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczania zamówionego towaru, ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1.Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. W § 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

2.Aktualnie dostępne sposoby dostawy oraz jej koszty określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „OPCJE DOSTAWY” pod adresem https://kazar.com/opcje-dostawy. Ponadto aktualnie dostępne sposoby dostawy oraz jej koszty są prezentowane do wyboru na początku procedury składania Zamówienia, przed dokonaniem złożenia Zamówienia

 

 1. W § 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3.Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz infolinii BOK są dostarczane do miejsca, wskazanego przez Klienta w Zamówieniu w dni robocze.

 

 1. W § 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru, ust. 4 wykreśla się.

 

 1. W związku z wykreśleniem ust. 4 § 6 Umowy numeracja kolejnych ustępów ulega odpowiedniej zmianie.

 

 1. W § 6 Realizacja Zamówień ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:


4.Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz infolinii BOK, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi 4 dni robocze licząc od dnia:

1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez Kazar do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji,
2) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności z góry– od dnia otrzymania przez Kazar potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,

3) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności z góry Kartą Podarunkową – od dnia otrzymania przez Kazar potwierdzenia aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej i ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny zamówionego towaru i kosztów dostarczenia zamówionego towaru.

We wskazanych powyżej przypadkach 2 dni robocze przeznaczone są na skompletowanie Zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu, a następne 2 dni robocze przeznaczone są na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu.

 

 1. W § 6 Realizacja Zamówień ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
  9. W przypadku gdy Klient nie odbierze zamówionego towaru w Salonie wybranym przez Klienta w Zamówieniu w terminie określonym w punkcie 7 lub punkcie 8 powyżej, Kazar ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży. Kazar może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego towaru przez Klienta, określonego w punkcie 7 i punkcie 8 powyżej.

 

 1. W § 6 Realizacja Zamówień ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:
  10. Po zamówieniu towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK Klientowi doręczona zostanie faktura obejmująca przedmiot Zamówienia, z tym wyjątkiem, że przy wydaniu Karty Podarunkowej nabywanej w Sklepie internetowym lub za pośrednictwem infolinii BOK Klient otrzyma od Kazar potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury.

 

 

 1. W § 6 Realizacja Zamówień ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:
  11. Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej, faktura o której mowa w ust. 10 doręczona zostanie Klientowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail, o którym mowa w § 3 ust. 6 oraz w § 3 ust. 12 niniejszego regulaminu, załącznika zawierającego fakturę w formacie PDF (.pdf). W ten sam sposób doręczane będą korekty faktur.

 

 1. W § 6 Realizacja Zamówień ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:
  12. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w sposób wskazany w ust. 10 i 11 powyżej z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.

 

 1. W § 7 Prawo do odstąpienia od umowy ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
  6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Kazar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Kazar o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres wskazany na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „ZWROTY” pod adresem https://kazar.com/zwroty.

   

  1. W § 7 Prawo odstąpienia od umowy ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
   7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem towaru, chyba, że Kazar zgodzi się je ponieść, o czym poinformuje Konsumenta bezpośrednio w Salonie, telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail w odpowiedzi na przyjęty zwrot.

   

  1. W § 7 Prawo do odstąpienia od umowy ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
   8. W przypadku odstąpienia od umowy Kazar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 12 poniżej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym lub przez infolinię BOK, Kazar nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

   

  1. W § 7 Prawo odstąpienia od umowy ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:
   12. W przypadku odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK, w sytuacji, w której Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od umowy upłynął, Kazar nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Klient zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Podarunkowej Klient nie skorzysta z Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a zwrotem Karty Podarunkowej Kazar Konsument zrealizował Kartę Podarunkową, Kazar będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Konsumentowi kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Konsument wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej. Szczegółowe informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową, sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy i wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wskazane zostały w regulaminie Karty podarunkowej oraz załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do Regulaminu Karty Podarunkowej dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „KARTA PODARUNKOWA” pod adresem https://kazar.com/karta-podarunkowa/regulamin.

   

  1. W § 71 Umowne prawo do zwrotu w terminie do 90 dni od daty zakupu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
   4. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 3 powyżej wystarczy wysłanie towaru wraz z Formularzem zwrotu dołączonym do Zamówienia na adres wskazany na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „ZWROTY” pod adresem https://kazar.com/zwroty (liczy się data nadania przesyłki) lub dokonanie zwrotu towaru w dowolnym Salonie Kazar w godzinach jego otwarcia, przed upływem tego terminu.

   

  1. W § 71 Umowne prawo do zwrotu w terminie do 90 dni od daty zakupu ust. 5 b) otrzymuje następujące brzmienie:
   b) w przypadku zwrotu towaru po upływie 30 dnia od daty zakupu do upływu 90 dnia od daty zakupu towaru - zwrot płatności zostanie dokonany na Kartę Podarunkową Kazar Gift Card. Termin ważności karty to 12 miesięcy od daty jej aktywacji. Aktywacja następuje w dniu zwrotu płatności. Kazar może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu. Karta Podarunkowa Kazar Gift Card zostanie wysyłana do Klienta w formie elektronicznej w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania towaru, takim samym sposobem i przy użyciu tych samych danych,  jakie zostały wskazane  w pierwotnej transakcji. Korzystanie z Umownego prawa zwrotu w powyższym zakresie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Kart Podarunkowych Kazar Gift Card dostępnego na stronie https://www.kazar.com/pl/sklep/karta-podarunkowa/regulamin.html.

   

  1. W § 8 Procedura rozpatrywania reklamacji ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
   1. Kazar jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru zgodnego z treścią umowy. Kazar ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn. zm.) w art. 43a do 43g a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 2022 r. poz. 1360 z późn. Zm.) z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II.

   

  1. W § 12 Postanowienia końcowe ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK zawierane są w języku polskim.

   

  1. W § 12 Postanowienia końcowe ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem https://kazar.com/regulamin, w siedzibie Kazar oraz w Salonach. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym lub poprzez infolinie BOK treści zawartej umowy.

   

  1. W załączniku nr 1, w ust. 1 Prawo odstąpienia od umowy następuje zmiana numeracji punktów od 2 do 4 włącznie.

   

  1. W załączniku nr 2, w ust. 2 Skutki odstąpienia od umowy następuje zmiana dotycząca kosztów zwrotów towaru. Aktualne brzmienie postanowienia:

  „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Prosimy odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni na adres wskazany na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „ZWROTY” pod adresem https://kazar.com/zwroty.

  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem towaru, chyba, że Kazar zgodzi się je ponieść, o czym poinformuje Państwa bezpośrednio przed złożeniem Zamowienia.”

   

   

   

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem poczty elektronicznej bok@kazar.com lub pod numerem telefonu Biura Obsługi Klienta: +48 16 677 60 00. Godziny pracy Biura Obsługi Klienta podane są w zakładce KONTAKT u dołu strony internetowej https://kazar.com/ (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Klient).

   

  Z tekstem zmienionego Regulaminu sklepu internetowego Kazar, który będzie obowiązywał od dnia 23 września  2023 roku, mogą Państwo zapoznać się poniżej.

   

   

   

   

  Regulamin sklepu internetowego Kazar

  obowiązujący od dnia 23 września 2023  roku

   

   

  • § 1 Postanowienia ogólne

   

   1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://kazar.com/ jest prowadzony przez Kazar Group Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282, numer BDO: 000030990, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.).

   Dane kontaktowe:

   1) adres pocztowy:

   Kazar Group Sp. z o.o.
   Lwowska 154

   37-700 Przemyśl

   2)  adres poczty elektronicznej: bok@kazar.com,

   3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta i jego godziny pracy podane są w zakładce „POMOC I KONTAKT” u dołu strony internetowej https://kazar.com/ (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz).

   1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1. 1) Kazar - Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282; numer BDO: 000030990, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.).

   2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Kazar dostępny na stronie internetowej pod adresem https://kazar.com/;

   3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

   4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Kazar niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie;

   5) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Kazar skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;

   6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

   7) Salon - sklep firmowy i outletowy prowadzony przez Kazar znajdujący się w centrum handlowym lub w galerii handlowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym oferowane są przez Kazar towary do bieżącej sprzedaży. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://kazar.com/znajdz-salon;

   8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie przez infolinię BOK, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Kazar przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK towarów będących przedmiotem zamówienia;

   9) Karta Podarunkowa Kazar Gift Card lub Karta Podarunkowa bon towarowy na okaziciela w formie karty, wydany przez Kazar, uprawniający do zakupu towaru w Salonach lub w Sklepie internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Kazar Gift Card;

   10) BOK – Biuro Obsługi Klienta Kazar, które przyjmuje Zamówienia składane za pośrednictwem infolinii oraz udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat produktów, Sklepu, Regulaminu w godzinach wskazanych w Sklepie Internetowym w zakładce „POMOC I KONTAKT”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora.

  2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz za pośrednictwem infolinii BOK umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
  3. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
  4. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

   1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

   2) posiadanie przeglądarki internetowej:

   a) Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub

   b) Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

   c) Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

   d) Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

   e) Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

   3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

   4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli.

  5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Kazar podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Kazar zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
  6. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

    1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

    2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

    3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

    4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

    5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

    6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

     

    • § 2 Rejestracja i logowanie

     

    1. Kazar świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://kazar.com/.
    2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
    3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
    4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
    5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem https://kazar.com/ ikony przedstawiającej osobę w prawym górnym rogu strony lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
    6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
    7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Kazar wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
    8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
    9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Kazar za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@kazar.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy Kazar wskazany w § 1 punkt 1.1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
    10. Kazar może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

     1)  korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

     2)  korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

     3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

     4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

    11. Kazar może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
    12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
    13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

     • § 3 Składanie zamówień

      

     1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego https://kazar.com/ oraz przez złożenie Zamówienia za pośrednictwem infolinii BOK. Zamówienia za pośrednictwem infolinii mogą być składane w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta podanych w zakładce „POMOC I KONTAKT” u dołu strony internetowej https://kazar.com/ (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz).
     2. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia albo – w przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem infolinii BOK - podczas rozmowy telefonicznej.
     3. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz za pośrednictwem infolinii BOK.
     4. Elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie internetowym lub za pośrednictwem infolinii BOK. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
     5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem:
      a) strony Sklepu internetowego https://kazar.com/ skompletować Zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru oraz sposób płatności, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie naciskając na przycisk „Potwierdź zakup”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
      b) infolinii BOK poinformować Konsultanta o wybranym produkcie, znajdującym się w bieżącym asortymencie Sklepu internetowego, podając jego numer referencyjny, a także podać dane niezbędne do uzupełnienia formularza Zamówienia, m.in. wskazać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, a następnie potwierdzić Zamówienie. Potwierdzenie zakupu oznacza złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
     6. W formularzu Zamówienia należy wskazać:

      1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

      2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

      3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta oraz do miejsca innego niż Salon lub punkt odbioru.

     7. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
     8. Towar zamówiony w Sklepie internetowym lub za pośrednictwem infolinii BOK może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
     9. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty dostarczenia towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego https://kazar.com/, a w przypadku Zamówienia złożonego przez infolinię BOK - przez Konsultanta BOK w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru. W trakcie procedury składania Zamówienia Klient ma możliwość jego modyfikowania.
     10. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Kazar oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem Zamówienia.
      1. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Kazar Studio wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Kazar z potwierdzeniem wysłania zamówionego towaru zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Kazar. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a w przypadku umowy o Kartę Podarunkową zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego dodatkowo regulaminu Karty Podarunkowej, pouczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego.
      2. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 4 godzin od otrzymania od Kazar wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 punkt 12 niniejszego Regulaminu. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, Zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem Zamówienia.
      3. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność  przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.
      4. Świadczenie przez Kazar usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na towary oferowane przez Kazar za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK są nieodpłatne i mają charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia przez Kazar albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia.
      5. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania Zamówienia.
      6. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.
      7. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://kazar.com/ oraz wskazywane przez Konsultanta BOK odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.), a zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

        

       • § 4 Ceny towarów

        

       1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane na stronach internetowych Sklepu internetowego dotyczą jednej sztuki towaru (lub pary, jeśli towar jest zwyczajowo sprzedawany w parach).
       2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
       3. Informacje o cenie towaru, cechach, jakości oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
       4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego lub cena podana przez Konsultanta BOK w podsumowaniu złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem infolinii BOK.
       5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz za pośrednictwem infolinii BOK. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w Salonach obowiązują ceny towarów uwidocznione w Salonie.
       6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

        

       • 41Akcje promocyjne

        

       1. Na stronach Sklepu internetowego Kazar, mogą być organizowane promocje lub wyprzedaże (dalej zwane Akcjami promocyjnymi). 
       2. Akcje promocyjne mogą polegać w szczególności na:
        a) udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany towar lub kategorię towarów w Sklepie internetowym;
        b) udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na towar najtańszy lub najtańsze przy zakupie określonej ilości towarów w Sklepie internetowym;
        c) udzielenie rabatu kwotowego lub procentowego na towary znajdujące się w zestawie, zakupione w Sklepie internetowym.
       3. Szczegółowe warunki Akcji promocyjnych ogłaszane są przed rozpoczęciem danej promocji na stronach Sklepu internetowego Kazar.
       4. Akcje promocyjne są elementem działań marketingowych prowadzonych przez Kazar, których celem jest promocja towarów marki Kazar.
       5. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być Klient będący osobą fizyczną, który ukończył 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania akcji promocyjnej działa, jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.), tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową dokona zakupu objętego daną Akcją promocyjną („Uczestnik”). 
       6. Akcjami promocyjnymi nie są objęte Karty Podarunkowe Kazar Gift Card; oznacza to w szczególności, że Karty Podarunkowe, nie stanowią towarów promocyjnych ani nie mogą być nabywane z udzieleniem rabatu.
       7. Rabat liczony jest od wartości brutto towaru promocyjnego.
       8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w danej Akcji promocyjnej, chyba że co innego wyraźnie wskazano w szczegółowych warunkach danej Akcji promocyjnej. 
       9. Kazar jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego towaru lub kategorii towarów objętych jednym Zamówieniem lub daną Akcją promocyjną.
       10. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi Akcjami promocyjnymi, chyba że co innego wyraźnie wskazano w szczegółowych warunkach danej Akcji promocyjnej. Powyższe, w szczególności oznacza, że towarami promocyjnymi nie mogą być towary uprzednio przecenione, podlegające wyprzedaży lub na które udzielono rabatu w ramach innej Akcji promocyjnej (chyba, że co innego wyraźnie wskazano w szczegółowych warunkach danej Akcji promocyjnej).
       11. Wartość rabatu (udzielonego w ramach danej Akcji promocyjnej upustu) nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części, ani na Karty Podarunkowe.
       12. Jeśli w wyniku odstąpienia od umowy, odpadną warunki udzielonego w ramach danej Akcji promocyjnej rabatu, Uczestnik traci uprawnienie do udzielonego rabatu. W takim przypadku Uczestnik Akcji promocyjnej zobowiązany będzie według swojego wyboru do zwrotu kwoty udzielonego rabatu albo do zwrotu towaru/towarów promocyjnych, na które udzielono rabatu. Powyższe stosuje się w szczególności, gdy przedmiotem Zamówienia jest zestaw promocyjny (w takim przypadku odstąpienie lub rezygnacja z Zamówienia może dotyczyć wyłącznie całego zestawu promocyjnego), a także w przypadku, gdy do otrzymania rabatu uprawnia zakup określonej w Akcji promocyjnej liczby towarów.
       13. Zasady Akcji promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą. W szczególności zmiana zasad akcji promocyjnej może nastąpić w przypadku zmiany przepisów dotycząc organizacji Akcji promocyjnych, przedłużenia czasu obowiązywania akcji promocyjnej oraz zmiany sposobu przeprowadzania Akcji promocyjnej spowodowanej względami technicznymi. 
       14. O zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia Zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
       15. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez czas określony, do odwołania lub do czasu wyczerpania puli towarów.

          

          

         • §5 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar

          

         1. Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektroniczne określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „FORMY PŁATNOŚCI” pod adresem https://kazar.com/formy-platnosci. Ponadto aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania Zamówienia, przed dokonaniem złożenia Zamówienia.
         2. Szczegółowe zasady korzystania z Karty Podarunkowej zostały określone w regulaminie Karty Podarunkowej dostępnym na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „KARTA PODARUNKOWA” pod adresem https://kazar.com/karta-podarunkowa/regulamin.

          • §6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

           

          1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
          2. Aktualnie dostępne sposoby dostawy oraz jej koszty określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „OPCJE DOSTAWY” pod adresem https://kazar.com/opcje-dostawy. Ponadto aktualnie dostępne sposoby dostawy oraz jej koszty są prezentowane do wyboru na początku procedury składania Zamówienia, przed dokonaniem złożenia Zamówienia.
          3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz infolinii BOK są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu w dni robocze.
           1. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz infolinii BOK, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi 4 dni robocze licząc od dnia:
           1. 1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez Kazar do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji,
            2) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności z góry– od dnia otrzymania przez Kazar potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,

            3) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności z góry Kartą Podarunkową – od dnia otrzymania przez Kazar potwierdzenia aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej i ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny zamówionego towaru i kosztów dostarczenia zamówionego towaru.

            We wskazanych powyżej przypadkach 2 dni robocze przeznaczone są na skompletowanie Zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu, a następne 2 dni robocze przeznaczone są na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu.

           2. W przypadku wybrania przez Klienta podczas składania Zamówienia Salonu, jako miejsca dostarczenia zamówionego towaru (to jest wybrania przez Klienta podczas składania Zamówienia opcji „Click&Collect”), Klient zostanie powiadomiony przez Kazar o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Salonie wybranym przez Klienta w Zamówieniu za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) oraz za pośrednictwem wiadomości tekstowej sms, przesłanych na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu zgodnie z danymi podany przez Klienta w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta.
           3. W celu odbioru zamówionego towaru w Salonie, Klient przedstawi Kazar w miejscu odbioru towaru numer Zamówienia, zamieszczony również w otrzymanych od Kazar wiadomościach informujących o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Salonie, a także wskaże imię i nazwisko Klienta wskazane w formularzu zamówienia.
           4. Zamówiony towar, dostarczony do Salonu wybranego przez Klienta w Zamówieniu, pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta we wskazanym powyżej Salonie przez 7 dni od daty doręczenia Klientowi powiadomienia o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Salonie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) oraz za pośrednictwem wiadomości tekstowej sms, o których mowa w punkcie 6 powyżej. Zamówiony towar może zostać odebrany przez Klienta w Salonie wskazanym w Zamówieniu w godzinach jego otwarcia. Lista Salonów oraz godzin ich otwarcia jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://kazar.com/znajdz-salon.
           5. W przypadku gdy odbiór zamówionego towaru przez Klienta nie będzie możliwy w terminie określonym w punkcie 7 powyżej, Klient i Kazar mogą uzgodnić inny termin odbioru towaru.
           6. W przypadku gdy Klient nie odbierze zamówionego towaru w Salonie wybranym przez Klienta w Zamówieniu w terminie określonym w punkcie 7 lub punkcie 8 powyżej, Kazar ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży. Kazar może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego towaru przez Klienta, określonego w punkcie 7 i punkcie 8 powyżej.
            1. Po zamówieniu towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK Klientowi doręczona zostanie faktura obejmująca przedmiot Zamówienia, z tym wyjątkiem, że przy wydaniu Karty Podarunkowej nabywanej w Sklepie internetowym lub za pośrednictwem infolinii BOK Klient otrzyma od Kazar potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury.
            2. Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej, faktura o której mowa w ust. 10 doręczona zostanie Klientowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail, o którym mowa w § 3 ust. 6 oraz w § 3 ust. 12 niniejszego regulaminu, załącznika zawierającego fakturę w formacie PDF (.pdf). W ten sam sposób doręczane będą korekty faktur.
            3. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w sposób wskazany w ust. 10 i 11 powyżej z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.
            4. Obejmująca przedmiot Zamówienia faktura w formie papierowej zostanie wysłana na żądanie Klienta. W celu otrzymania faktury Klient może zwrócić się w szczególności na adres Kazar Group Sp. z o.o. ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl lub na adres poczty elektronicznej bok@kazar.com. Żądanie wystawienia faktury w formie papierowej powinno zawierać numer Zamówienia oraz adres doręczenia faktury. Korekty faktur dostarczonych Klientowi w formie papierowej będą doręczane Klientowi również w formie papierowej.

             

            • § 7 Prawo odstąpienia od umowy

             

            1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
            2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

             1) dla umowy, w wykonaniu której Kazar wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

             2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

            3. Konsument może odstąpić od umowy informując Kazar o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@kazar.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
            4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
            5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Kazar przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
            6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Kazar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Kazar o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres  wskazany na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „ZWROTY” pod adresem https://kazar.com/zwroty.
             Konsument może również zwrócić towar w dowolnym Salonie Kazar w godzinach jego otwarcia.
            7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem towaru, chyba, że Kazar zgodzi się je ponieść, o czym poinformuje Konsumenta bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia.
            8. W przypadku odstąpienia od umowy Kazar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 12 poniżej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym lub przez infolinię BOK, Kazar nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
            9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Kazar przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
            10. Kazar może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
            11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
            12. W przypadku odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK, w sytuacji, w której Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od umowy upłynął, Kazar nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Klient zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Podarunkowej Klient nie skorzysta z Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a zwrotem Karty Podarunkowej Kazar Konsument zrealizował Kartę Podarunkową, Kazar będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Konsumentowi kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Konsument wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej. Szczegółowe informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową, sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy i wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wskazane zostały w regulaminie Karty podarunkowej oraz załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do Regulaminu Karty Podarunkowej dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „KARTA PODARUNKOWA” pod adresem https://kazar.com/karta-podarunkowa/regulamin.
            13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

             1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

             2) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

             3) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

             4) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

             5) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

              

             • § 71 Umowne prawo do zwrotu w terminie do 90 dni od daty zakupu

              

             1. Klient, może odstąpić od umowy również po upływie terminu 14 dni, o którym mowa w § 7 powyżej, aż do upływu 30 dni od daty zakupu, a następnie aż do upływu 90 dni od daty zakupu towaru, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 71 („Umowne prawo zwrotu”).
             2. Realizacja Umownego prawa zwrotu jest możliwa tylko za okazaniem dowodu zakupu (paragonu lub faktury) pod warunkiem, że zwracany towar nie nosi śladów użytkowania lub uszkodzeń mechanicznych. Umowne prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku zakupu Kart Podarunkowych Kazar Gift Card oraz towarów personalizowanych lub dopasowanych do indywidulanych potrzeb Klienta (np. skrócone paski, zegarki, w których bransolety skrócono na życzenie Klienta).
             3. Termin 30 i 90 dni na zwrot towaru jest liczony od dnia następującego po dniu zawarcia umowy sprzedaży towaru i upływa w każdym przypadku odpowiednio 30 albo 90 dnia, nawet jeśli jest to dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub sobota. W tym zakresie nie obowiązują więc zasady liczenia terminów z art. 115 Kodeksu cywilnego.
             4. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 3 powyżej wystarczy wysłanie towaru wraz z Formularzem zwrotu dołączonym do Zamówienia na adres wskazany na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „ZWROTY” pod adresem https://kazar.com/zwroty (liczy się data nadania przesyłki) lub dokonanie zwrotu towaru w dowolnym Salonie Kazar w godzinach jego otwarcia, przed upływem tego terminu.
             5. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta z tytułu zakupu zwracanego w ramach Umownego prawa zwrotu towaru, zostanie dokonany:
              a) w przypadku zwrotu towaru do upływu 30 dnia od daty zakupu - zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji;
              b) w przypadku zwrotu towaru po upływie 30 dnia od daty zakupu do upływu 90 dnia od daty zakupu towaru - zwrot płatności zostanie dokonany na Kartę Podarunkową Kazar Gift Card. Termin ważności karty to 12 miesięcy od daty jej aktywacji. Aktywacja następuje w dniu zwrotu płatności. Kazar może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu. Karta Podarunkowa Kazar Gift Card zostanie wysyłana do Klienta w formie elektronicznej w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania towaru, takim samym sposobem i przy użyciu tych samych danych,  jakie zostały wskazane  w pierwotnej transakcji. Korzystanie z Umownego prawa zwrotu w powyższym zakresie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Kart Podarunkowych Kazar Gift Card dostępnego na stronie https://www.kazar.com/pl/sklep/karta-podarunkowa/regulamin.html.
             6. Umowne prawo zwrotu towaru nie narusza ani nie ogranicza przepisów prawa w zakresie odstąpienia od umowy wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).  
             • § 8 Procedura rozpatrywania reklamacji

              

             1. Kazar jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru zgodnego z treścią umowy. Kazar ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn. zm.) w art. 43a do 43g a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 2022 r. poz. 1360 z późn. Zm.) z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II.
             2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład bezpośrednio w Salonie w godzinach jego otwarcia lub na piśmie na adres Biura Obsługi Klienta Kazar: Kazar Group Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, z dopiskiem „Reklamacja”.
             3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Kazar dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
             4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „REKLAMACJE” pod adresem https://kazar.com/media/files/docs/Formularz_reklamacyjny.pdf. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.

               41  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z treścią umowy, może żądać jego naprawy lub wymiany, z zastrzeżeniami określonymi w art. 43d ust. 2 i 3 oraz art. 43e ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn. zm.)

              1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z treścią umowy, jest zobowiązany na koszt Kazar dostarczyć niezgodny z treścią umowy towar do miejsca wskazanego w §8 punkt 2 niniejszego Regulaminu.
              2. Kazar rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
              3. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład:

               1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@kazar.com,

               2) telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu Biura Obsługi Klienta podany wraz z jego godzinami pracy w zakładce „POMOC I KONTAKT” u dołu strony internetowej www.kazarstudio.com  (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz).

              4. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
              5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Kazar zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

               

              • § 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

               

              1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:.

               www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

               www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

               www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

               www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

              2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Kazar, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
              3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl/.
              4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Kazar:

               1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Kazar przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

               2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

              5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: www.wiih.rzeszow.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
              6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/ Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
               1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

                Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. 

                Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR www.ec.europa.eu/consumers/odr/


                Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej Kazar Group Sp. z o.o. do kontaktu z Klientami: bok@kazar.com.

                1. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Kazar wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

                

               • § 10 Newsletter

                

               1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Kazar. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 poz. 344).
               1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana spersonalizowana i dobrana do indywidualnych potrzeb Klienta jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie towarów Kazar, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o towarach oferowanych przez Kazar. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
               2. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
               • 11 Dane osobowe i polityka prywatności

                

               1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz Użytkowników Sklepu jest Kazar Group Sp. z o.o., z siedzibą w Przemyślu (37-700), ul. Lwowska 154.
               2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient lub Użytkownik Sklepu może skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@kazar.com.
               3. Podanie danych osobowych przez Klientów i Użytkowników Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach konieczne do realizacji zakupu. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych towarów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter (rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – SMS, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży naszych towarów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
               4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Użytkownika Sklepu w sklepie on-line, marketingu towarów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.
               5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika Sklepu zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania Zamówienia, w przypadku Klientów.
               1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe. W przypadku Klientów, ich dane mogą być również przekazywane do firm realizujących dostawę towaru.
                61. W związku z wykorzystywaniem przez Kazar systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie naszej Spółki, może dochodzić do transferu danych osobowych do państw trzecich, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jednakże transfer tych danych i ich przetwarzanie na tym terytorium oparte jest o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, gwarantując tym samym odpowiedni poziom ochrony danych.
               2. Każdy Klient oraz Użytkownik Sklepu ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi oraz Użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
               3. W oparciu o dane osobowe Klientów oraz Użytkowników Sklepu, dochodzić będzie do ich profilowania, tj. na podstawie ich aktywności w serwisie, przeglądanych produktów, będziemy przedstawiać Klientom oraz Użytkownikom Sklepu, dobrane do ich zainteresowania inne produkty, które mogą ich zainteresować. Klient oraz Użytkownik Sklepu w każdej chwili ma prawo do wniesienia sprzeciwu na w/w działanie, zgodnie z zapisami zawartymi w Polityce prywatności i plików cookies.
               4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
               5. Sklep internetowy Kazar wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”  i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
               6. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
               7. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
               8. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.
               9. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „POLITYKA PRYWATNOŚCI” pod adresem
                https://kazar.com/polityka-prywatnosci.

                 

                • § 12 Postanowienia końcowe

                 

                1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK zawierane są w języku polskim.
                2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://kazar.com/, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.)
                3. Kazar honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
                4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem https://kazar.com/regulamin, w siedzibie Kazar oraz w Salonach. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym lub poprzez infolinie BOK treści zawartej umowy.
                5. Kazar zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu Klienci są informowani  przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego https://kazar.com/ wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego https://kazar.com/ przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W przypadku zmian Regulaminu dotyczących świadczenia usługi Konta Klienta lub dotyczących danych osobowych lub polityki prywatności,  Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o takiej zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o  zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Kazar - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 punkt 9 niniejszego Regulaminu.
                6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
                7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).
                8. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
                9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 września  2023 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

                 

                 

                 

                Załącznik nr 1

                 

                 

                POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

                 

                 

                1. Prawo odstąpienia od umowy

                Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

                Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

                • w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru,
                • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z towarów– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno,
                • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towarów dostarczanych partiami lub w częściach,
                • zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

                 

                Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): bok@kazar.com, numer telefonu Biura Obsługi Klienta podany wraz z jego godzinami pracy w zakładce „POMOC I KONTAKT” u dołu strony internetowej https://kazar.com/ (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz), o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@kazar.com lub pismo wysłane pocztą na adres:

                 

                Kazar Group Sp. z o.o.

                1. Lwowska 154

                37-700 Przemyśl,

                z dopiskiem „Zwrot”.

                Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

                Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

                 

                1. Skutki odstąpienia od umowy

                 

                W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (w tym koszty dostarczenia towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kazar), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

                 

                Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

                 

                Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

                Prosimy odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni na adres wskazany na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „ZWROTY” pod adresem https://kazar.com/zwroty.

                 

                 

                Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem towaru, chyba, że Kazar zgodzi się je ponieść, o czym poinformuje Państwa bezpośrednio przed złożeniem Zamowienia.

                 

                Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

                 

                Załącznik nr 2

                 

                WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

                 

                (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

                 

                 

                Adresat:

                 

                Kazar Group Sp. z o.o.

                Lwowska 154

                37-700 Przemyśl

                e-mail: bok@kazar.com

                 

                 

                Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

                 

                Lp.

                Nazwa

                Symbol /rozmiar

                Ilość (**)

                Cena jednostkowa brutto

                1.

                2.

                3.

                4.


                Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)                            _____________________________________

                 

                Imię i nazwisko konsumenta(-ów)                                   _____________________________________

                 

                Adres konsumenta(-ów)                                                    _____________________________________

                 

                Numer Zamówienia                                                           _____________________________________

                 

                 

                                                                                                                

                                                                                                                                                          

                 

                                                                                                   _____________________________________

                 

                                                                                                       Data i podpis konsumenta(-ów)     

                                                                                (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

                 

                           

                 

                (*) Niepotrzebne skreślić

                (**) Należy uzupełnić ilość zwracanego towaru np. jedna para butów proszę wpisać 1

                REGULAMIN


                 

                 

                 

                Regulamin sklepu internetowego Kazar

                obowiązujący od dnia 23 września 2023  roku

                Regulamin sklepu PDF

                 

                 

                • § 1 Postanowienia ogólne

                 

                 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://kazar.com/ jest prowadzony przez Kazar Group Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282, numer BDO: 000030990, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.).

                 Dane kontaktowe:

                 1) adres pocztowy:

                 Kazar Group Sp. z o.o.
                 Lwowska 154

                 37-700 Przemyśl

                 2)  adres poczty elektronicznej: bok@kazar.com,

                 3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta i jego godziny pracy podane są w zakładce „POMOC I KONTAKT” u dołu strony internetowej https://kazar.com/ (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz).

                 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
                1. 1) Kazar - Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282; numer BDO: 000030990, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.).

                 2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Kazar dostępny na stronie internetowej pod adresem https://kazar.com/;

                 3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

                 4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Kazar niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie;

                 5) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Kazar skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;

                 6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

                 7) Salon - sklep firmowy i outletowy prowadzony przez Kazar znajdujący się w centrum handlowym lub w galerii handlowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym oferowane są przez Kazar towary do bieżącej sprzedaży. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://kazar.com/znajdz-salon;

                 8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie przez infolinię BOK, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Kazar przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK towarów będących przedmiotem zamówienia;

                 9) Karta Podarunkowa Kazar Gift Card lub Karta Podarunkowa bon towarowy na okaziciela w formie karty, wydany przez Kazar, uprawniający do zakupu towaru w Salonach lub w Sklepie internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Kazar Gift Card;

                 10) BOK – Biuro Obsługi Klienta Kazar, które przyjmuje Zamówienia składane za pośrednictwem infolinii oraz udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat produktów, Sklepu, Regulaminu w godzinach wskazanych w Sklepie Internetowym w zakładce „POMOC I KONTAKT”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora.

                2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz za pośrednictwem infolinii BOK umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
                3. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
                4. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

                 1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

                 2) posiadanie przeglądarki internetowej:

                 a) Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub

                 b) Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

                 c) Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

                 d) Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

                 e) Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

                 3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

                 4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli.

                5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Kazar podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Kazar zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
                6. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

                  1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

                  2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

                  3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

                  4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

                  5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

                  6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

                   

                  • § 2 Rejestracja i logowanie

                   

                  1. Kazar świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://kazar.com/.
                  2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
                  3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
                  4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
                  5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem https://kazar.com/ ikony przedstawiającej osobę w prawym górnym rogu strony lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
                  6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
                  7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Kazar wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
                  8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
                  9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Kazar za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@kazar.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy Kazar wskazany w § 1 punkt 1.1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
                  10. Kazar może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

                   1)  korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

                   2)  korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

                   3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

                   4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

                  11. Kazar może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
                  12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
                  13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

                   • § 3 Składanie zamówień

                    

                   1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego https://kazar.com/ oraz przez złożenie Zamówienia za pośrednictwem infolinii BOK. Zamówienia za pośrednictwem infolinii mogą być składane w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta podanych w zakładce „POMOC I KONTAKT” u dołu strony internetowej https://kazar.com/ (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz).
                   2. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia albo – w przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem infolinii BOK - podczas rozmowy telefonicznej.
                   3. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz za pośrednictwem infolinii BOK.
                   4. Elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie internetowym lub za pośrednictwem infolinii BOK. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
                   5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem:
                    a) strony Sklepu internetowego https://kazar.com/ skompletować Zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru oraz sposób płatności, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie naciskając na przycisk „Potwierdź zakup”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
                    b) infolinii BOK poinformować Konsultanta o wybranym produkcie, znajdującym się w bieżącym asortymencie Sklepu internetowego, podając jego numer referencyjny, a także podać dane niezbędne do uzupełnienia formularza Zamówienia, m.in. wskazać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, a następnie potwierdzić Zamówienie. Potwierdzenie zakupu oznacza złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
                   6. W formularzu Zamówienia należy wskazać:

                    1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

                    2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

                    3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta oraz do miejsca innego niż Salon lub punkt odbioru.

                   7. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
                   8. Towar zamówiony w Sklepie internetowym lub za pośrednictwem infolinii BOK może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
                   9. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty dostarczenia towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego https://kazar.com/, a w przypadku Zamówienia złożonego przez infolinię BOK - przez Konsultanta BOK w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru. W trakcie procedury składania Zamówienia Klient ma możliwość jego modyfikowania.
                   10. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Kazar oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem Zamówienia.
                    1. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Kazar Studio wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Kazar z potwierdzeniem wysłania zamówionego towaru zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Kazar. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a w przypadku umowy o Kartę Podarunkową zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego dodatkowo regulaminu Karty Podarunkowej, pouczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego.
                    2. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 4 godzin od otrzymania od Kazar wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 punkt 12 niniejszego Regulaminu. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, Zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem Zamówienia.
                    3. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność  przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.
                    4. Świadczenie przez Kazar usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na towary oferowane przez Kazar za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK są nieodpłatne i mają charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia przez Kazar albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia.
                    5. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania Zamówienia.
                    6. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.
                    7. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://kazar.com/ oraz wskazywane przez Konsultanta BOK odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.), a zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

                      

                     • § 4 Ceny towarów

                      

                     1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane na stronach internetowych Sklepu internetowego dotyczą jednej sztuki towaru (lub pary, jeśli towar jest zwyczajowo sprzedawany w parach).
                     2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
                     3. Informacje o cenie towaru, cechach, jakości oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
                     4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego lub cena podana przez Konsultanta BOK w podsumowaniu złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem infolinii BOK.
                     5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz za pośrednictwem infolinii BOK. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w Salonach obowiązują ceny towarów uwidocznione w Salonie.
                     6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

                      

                     • 41Akcje promocyjne

                      

                     1. Na stronach Sklepu internetowego Kazar, mogą być organizowane promocje lub wyprzedaże (dalej zwane Akcjami promocyjnymi). 
                     2. Akcje promocyjne mogą polegać w szczególności na:
                      a) udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany towar lub kategorię towarów w Sklepie internetowym;
                      b) udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na towar najtańszy lub najtańsze przy zakupie określonej ilości towarów w Sklepie internetowym;
                      c) udzielenie rabatu kwotowego lub procentowego na towary znajdujące się w zestawie, zakupione w Sklepie internetowym.
                     3. Szczegółowe warunki Akcji promocyjnych ogłaszane są przed rozpoczęciem danej promocji na stronach Sklepu internetowego Kazar.
                     4. Akcje promocyjne są elementem działań marketingowych prowadzonych przez Kazar, których celem jest promocja towarów marki Kazar.
                     5. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być Klient będący osobą fizyczną, który ukończył 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania akcji promocyjnej działa, jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.), tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową dokona zakupu objętego daną Akcją promocyjną („Uczestnik”). 
                     6. Akcjami promocyjnymi nie są objęte Karty Podarunkowe Kazar Gift Card; oznacza to w szczególności, że Karty Podarunkowe, nie stanowią towarów promocyjnych ani nie mogą być nabywane z udzieleniem rabatu.
                     7. Rabat liczony jest od wartości brutto towaru promocyjnego.
                     8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w danej Akcji promocyjnej, chyba że co innego wyraźnie wskazano w szczegółowych warunkach danej Akcji promocyjnej. 
                     9. Kazar jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego towaru lub kategorii towarów objętych jednym Zamówieniem lub daną Akcją promocyjną.
                     10. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi Akcjami promocyjnymi, chyba że co innego wyraźnie wskazano w szczegółowych warunkach danej Akcji promocyjnej. Powyższe, w szczególności oznacza, że towarami promocyjnymi nie mogą być towary uprzednio przecenione, podlegające wyprzedaży lub na które udzielono rabatu w ramach innej Akcji promocyjnej (chyba, że co innego wyraźnie wskazano w szczegółowych warunkach danej Akcji promocyjnej).
                     11. Wartość rabatu (udzielonego w ramach danej Akcji promocyjnej upustu) nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części, ani na Karty Podarunkowe.
                     12. Jeśli w wyniku odstąpienia od umowy, odpadną warunki udzielonego w ramach danej Akcji promocyjnej rabatu, Uczestnik traci uprawnienie do udzielonego rabatu. W takim przypadku Uczestnik Akcji promocyjnej zobowiązany będzie według swojego wyboru do zwrotu kwoty udzielonego rabatu albo do zwrotu towaru/towarów promocyjnych, na które udzielono rabatu. Powyższe stosuje się w szczególności, gdy przedmiotem Zamówienia jest zestaw promocyjny (w takim przypadku odstąpienie lub rezygnacja z Zamówienia może dotyczyć wyłącznie całego zestawu promocyjnego), a także w przypadku, gdy do otrzymania rabatu uprawnia zakup określonej w Akcji promocyjnej liczby towarów.
                     13. Zasady Akcji promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą. W szczególności zmiana zasad akcji promocyjnej może nastąpić w przypadku zmiany przepisów dotycząc organizacji Akcji promocyjnych, przedłużenia czasu obowiązywania akcji promocyjnej oraz zmiany sposobu przeprowadzania Akcji promocyjnej spowodowanej względami technicznymi. 
                     14. O zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia Zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
                     15. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez czas określony, do odwołania lub do czasu wyczerpania puli towarów.

                        

                        

                       • §5 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar

                        

                       1. Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektroniczne określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „FORMY PŁATNOŚCI” pod adresem https://kazar.com/formy-platnosci. Ponadto aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania Zamówienia, przed dokonaniem złożenia Zamówienia.
                       2. Szczegółowe zasady korzystania z Karty Podarunkowej zostały określone w regulaminie Karty Podarunkowej dostępnym na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „KARTA PODARUNKOWA” pod adresem https://kazar.com/karta-podarunkowa/regulamin.

                        • §6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

                         

                        1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
                        2. Aktualnie dostępne sposoby dostawy oraz jej koszty określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „OPCJE DOSTAWY” pod adresem https://kazar.com/opcje-dostawy. Ponadto aktualnie dostępne sposoby dostawy oraz jej koszty są prezentowane do wyboru na początku procedury składania Zamówienia, przed dokonaniem złożenia Zamówienia.
                        3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz infolinii BOK są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu w dni robocze.
                         1. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz infolinii BOK, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi 4 dni robocze licząc od dnia:
                         1. 1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez Kazar do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji,
                          2) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności z góry– od dnia otrzymania przez Kazar potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,

                          3) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności z góry Kartą Podarunkową – od dnia otrzymania przez Kazar potwierdzenia aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej i ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny zamówionego towaru i kosztów dostarczenia zamówionego towaru.

                          We wskazanych powyżej przypadkach 2 dni robocze przeznaczone są na skompletowanie Zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu, a następne 2 dni robocze przeznaczone są na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu.

                         2. W przypadku wybrania przez Klienta podczas składania Zamówienia Salonu, jako miejsca dostarczenia zamówionego towaru (to jest wybrania przez Klienta podczas składania Zamówienia opcji „Click&Collect”), Klient zostanie powiadomiony przez Kazar o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Salonie wybranym przez Klienta w Zamówieniu za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) oraz za pośrednictwem wiadomości tekstowej sms, przesłanych na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu zgodnie z danymi podany przez Klienta w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta.
                         3. W celu odbioru zamówionego towaru w Salonie, Klient przedstawi Kazar w miejscu odbioru towaru numer Zamówienia, zamieszczony również w otrzymanych od Kazar wiadomościach informujących o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Salonie, a także wskaże imię i nazwisko Klienta wskazane w formularzu zamówienia.
                         4. Zamówiony towar, dostarczony do Salonu wybranego przez Klienta w Zamówieniu, pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta we wskazanym powyżej Salonie przez 7 dni od daty doręczenia Klientowi powiadomienia o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Salonie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) oraz za pośrednictwem wiadomości tekstowej sms, o których mowa w punkcie 6 powyżej. Zamówiony towar może zostać odebrany przez Klienta w Salonie wskazanym w Zamówieniu w godzinach jego otwarcia. Lista Salonów oraz godzin ich otwarcia jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://kazar.com/znajdz-salon.
                         5. W przypadku gdy odbiór zamówionego towaru przez Klienta nie będzie możliwy w terminie określonym w punkcie 7 powyżej, Klient i Kazar mogą uzgodnić inny termin odbioru towaru.
                         6. W przypadku gdy Klient nie odbierze zamówionego towaru w Salonie wybranym przez Klienta w Zamówieniu w terminie określonym w punkcie 7 lub punkcie 8 powyżej, Kazar ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży. Kazar może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego towaru przez Klienta, określonego w punkcie 7 i punkcie 8 powyżej.
                          1. Po zamówieniu towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK Klientowi doręczona zostanie faktura obejmująca przedmiot Zamówienia, z tym wyjątkiem, że przy wydaniu Karty Podarunkowej nabywanej w Sklepie internetowym lub za pośrednictwem infolinii BOK Klient otrzyma od Kazar potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury.
                          2. Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej, faktura o której mowa w ust. 10 doręczona zostanie Klientowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail, o którym mowa w § 3 ust. 6 oraz w § 3 ust. 12 niniejszego regulaminu, załącznika zawierającego fakturę w formacie PDF (.pdf). W ten sam sposób doręczane będą korekty faktur.
                          3. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w sposób wskazany w ust. 10 i 11 powyżej z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.
                          4. Obejmująca przedmiot Zamówienia faktura w formie papierowej zostanie wysłana na żądanie Klienta. W celu otrzymania faktury Klient może zwrócić się w szczególności na adres Kazar Group Sp. z o.o. ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl lub na adres poczty elektronicznej bok@kazar.com. Żądanie wystawienia faktury w formie papierowej powinno zawierać numer Zamówienia oraz adres doręczenia faktury. Korekty faktur dostarczonych Klientowi w formie papierowej będą doręczane Klientowi również w formie papierowej.

                           

                          • § 7 Prawo odstąpienia od umowy

                           

                          1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
                          2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

                           1) dla umowy, w wykonaniu której Kazar wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

                           2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

                          3. Konsument może odstąpić od umowy informując Kazar o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@kazar.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
                          4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
                          5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Kazar przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
                          6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Kazar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Kazar o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres  wskazany na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „ZWROTY” pod adresem https://kazar.com/zwroty.
                           Konsument może również zwrócić towar w dowolnym Salonie Kazar w godzinach jego otwarcia.
                          7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem towaru, chyba, że Kazar zgodzi się je ponieść, o czym poinformuje Konsumenta bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia.
                          8. W przypadku odstąpienia od umowy Kazar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 12 poniżej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym lub przez infolinię BOK, Kazar nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
                          9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Kazar przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
                          10. Kazar może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
                          11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
                          12. W przypadku odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK, w sytuacji, w której Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od umowy upłynął, Kazar nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Klient zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Podarunkowej Klient nie skorzysta z Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a zwrotem Karty Podarunkowej Kazar Konsument zrealizował Kartę Podarunkową, Kazar będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Konsumentowi kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Konsument wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej. Szczegółowe informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową, sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy i wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wskazane zostały w regulaminie Karty podarunkowej oraz załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do Regulaminu Karty Podarunkowej dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „KARTA PODARUNKOWA” pod adresem https://kazar.com/karta-podarunkowa/regulamin.
                          13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

                           1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

                           2) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

                           3) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

                           4) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

                           5) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

                            

                           • § 71 Umowne prawo do zwrotu w terminie do 90 dni od daty zakupu

                            

                           1. Klient, może odstąpić od umowy również po upływie terminu 14 dni, o którym mowa w § 7 powyżej, aż do upływu 30 dni od daty zakupu, a następnie aż do upływu 90 dni od daty zakupu towaru, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 71 („Umowne prawo zwrotu”).
                           2. Realizacja Umownego prawa zwrotu jest możliwa tylko za okazaniem dowodu zakupu (paragonu lub faktury) pod warunkiem, że zwracany towar nie nosi śladów użytkowania lub uszkodzeń mechanicznych. Umowne prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku zakupu Kart Podarunkowych Kazar Gift Card oraz towarów personalizowanych lub dopasowanych do indywidulanych potrzeb Klienta (np. skrócone paski, zegarki, w których bransolety skrócono na życzenie Klienta).
                           3. Termin 30 i 90 dni na zwrot towaru jest liczony od dnia następującego po dniu zawarcia umowy sprzedaży towaru i upływa w każdym przypadku odpowiednio 30 albo 90 dnia, nawet jeśli jest to dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub sobota. W tym zakresie nie obowiązują więc zasady liczenia terminów z art. 115 Kodeksu cywilnego.
                           4. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 3 powyżej wystarczy wysłanie towaru wraz z Formularzem zwrotu dołączonym do Zamówienia na adres wskazany na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „ZWROTY” pod adresem https://kazar.com/zwroty (liczy się data nadania przesyłki) lub dokonanie zwrotu towaru w dowolnym Salonie Kazar w godzinach jego otwarcia, przed upływem tego terminu.
                           5. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta z tytułu zakupu zwracanego w ramach Umownego prawa zwrotu towaru, zostanie dokonany:
                            a) w przypadku zwrotu towaru do upływu 30 dnia od daty zakupu - zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji;
                            b) w przypadku zwrotu towaru po upływie 30 dnia od daty zakupu do upływu 90 dnia od daty zakupu towaru - zwrot płatności zostanie dokonany na Kartę Podarunkową Kazar Gift Card. Termin ważności karty to 12 miesięcy od daty jej aktywacji. Aktywacja następuje w dniu zwrotu płatności. Kazar może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu. Karta Podarunkowa Kazar Gift Card zostanie wysyłana do Klienta w formie elektronicznej w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania towaru, takim samym sposobem i przy użyciu tych samych danych,  jakie zostały wskazane  w pierwotnej transakcji. Korzystanie z Umownego prawa zwrotu w powyższym zakresie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Kart Podarunkowych Kazar Gift Card dostępnego na stronie https://www.kazar.com/pl/sklep/karta-podarunkowa/regulamin.html.
                           6. Umowne prawo zwrotu towaru nie narusza ani nie ogranicza przepisów prawa w zakresie odstąpienia od umowy wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).  
                           • § 8 Procedura rozpatrywania reklamacji

                            

                           1. Kazar jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru zgodnego z treścią umowy. Kazar ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn. zm.) w art. 43a do 43g a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 2022 r. poz. 1360 z późn. Zm.) z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II.
                           2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład bezpośrednio w Salonie w godzinach jego otwarcia lub na piśmie na adres Biura Obsługi Klienta Kazar: Kazar Group Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, z dopiskiem „Reklamacja”.
                           3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Kazar dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
                           4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „REKLAMACJE” pod adresem https://kazar.com/media/files/docs/Formularz_reklamacyjny.pdf. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.

                             41  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z treścią umowy, może żądać jego naprawy lub wymiany, z zastrzeżeniami określonymi w art. 43d ust. 2 i 3 oraz art. 43e ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn. zm.)

                            1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z treścią umowy, jest zobowiązany na koszt Kazar dostarczyć niezgodny z treścią umowy towar do miejsca wskazanego w §8 punkt 2 niniejszego Regulaminu.
                            2. Kazar rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
                            3. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład:

                             1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@kazar.com,

                             2) telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu Biura Obsługi Klienta podany wraz z jego godzinami pracy w zakładce „POMOC I KONTAKT” u dołu strony internetowej www.kazarstudio.com  (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz).

                            4. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
                            5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Kazar zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

                             

                            • § 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

                             

                            1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:.

                             www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

                             www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

                             www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

                             www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

                            2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Kazar, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
                            3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl/.
                            4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Kazar:

                             1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Kazar przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

                             2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

                            5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: www.wiih.rzeszow.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
                            6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/ Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
                             1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

                              Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. 

                              Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR www.ec.europa.eu/consumers/odr/

                             1. Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej Kazar Group Sp. z o.o. do kontaktu z Klientami: bok@kazar.com.

                              1. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Kazar wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

                              

                             • § 10 Newsletter

                              

                             1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Kazar. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 poz. 344).
                             1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana spersonalizowana i dobrana do indywidualnych potrzeb Klienta jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie towarów Kazar, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o towarach oferowanych przez Kazar. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
                             2. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
                             • 11 Dane osobowe i polityka prywatności

                              

                             1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz Użytkowników Sklepu jest Kazar Group Sp. z o.o., z siedzibą w Przemyślu (37-700), ul. Lwowska 154.
                             2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient lub Użytkownik Sklepu może skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@kazar.com.
                             3. Podanie danych osobowych przez Klientów i Użytkowników Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach konieczne do realizacji zakupu. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych towarów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter (rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – SMS, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży naszych towarów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
                             4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Użytkownika Sklepu w sklepie on-line, marketingu towarów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.
                             5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika Sklepu zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania Zamówienia, w przypadku Klientów.
                             1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe. W przypadku Klientów, ich dane mogą być również przekazywane do firm realizujących dostawę towaru.
                              61. W związku z wykorzystywaniem przez Kazar systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie naszej Spółki, może dochodzić do transferu danych osobowych do państw trzecich, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jednakże transfer tych danych i ich przetwarzanie na tym terytorium oparte jest o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, gwarantując tym samym odpowiedni poziom ochrony danych.
                             2. Każdy Klient oraz Użytkownik Sklepu ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi oraz Użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
                             3. W oparciu o dane osobowe Klientów oraz Użytkowników Sklepu, dochodzić będzie do ich profilowania, tj. na podstawie ich aktywności w serwisie, przeglądanych produktów, będziemy przedstawiać Klientom oraz Użytkownikom Sklepu, dobrane do ich zainteresowania inne produkty, które mogą ich zainteresować. Klient oraz Użytkownik Sklepu w każdej chwili ma prawo do wniesienia sprzeciwu na w/w działanie, zgodnie z zapisami zawartymi w Polityce prywatności i plików cookies.
                             4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
                             5. Sklep internetowy Kazar wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”  i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
                             6. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
                             7. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
                             8. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.
                             9. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „POLITYKA PRYWATNOŚCI” pod adresem
                              https://kazar.com/polityka-prywatnosci.

                               

                              • § 12 Postanowienia końcowe

                               

                              1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK zawierane są w języku polskim.
                              2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://kazar.com/, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.)
                              3. Kazar honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
                              4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem https://kazar.com/regulamin, w siedzibie Kazar oraz w Salonach. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego lub infolinii BOK następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym lub poprzez infolinie BOK treści zawartej umowy.
                              5. Kazar zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu Klienci są informowani  przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego https://kazar.com/ wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego https://kazar.com/ przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W przypadku zmian Regulaminu dotyczących świadczenia usługi Konta Klienta lub dotyczących danych osobowych lub polityki prywatności,  Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o takiej zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o  zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Kazar - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 punkt 9 niniejszego Regulaminu.
                              6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
                              7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).
                              8. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
                              9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 września  2023 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

                               

                               

                               

                              Załącznik nr 1

                               

                               

                              POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

                               

                               

                              1. Prawo odstąpienia od umowy

                              Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

                              Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

                              • w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru,
                              • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z towarów– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno,
                              • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towarów dostarczanych partiami lub w częściach,
                              • zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

                               

                              Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): bok@kazar.com, numer telefonu Biura Obsługi Klienta podany wraz z jego godzinami pracy w zakładce „POMOC I KONTAKT” u dołu strony internetowej https://kazar.com/ (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz), o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@kazar.com lub pismo wysłane pocztą na adres:

                               

                              Kazar Group Sp. z o.o.

                              1. Lwowska 154

                              37-700 Przemyśl,

                              z dopiskiem „Zwrot”.

                              Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

                              Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

                               

                              1. Skutki odstąpienia od umowy

                               

                              W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (w tym koszty dostarczenia towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kazar), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

                               

                              Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

                               

                              Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

                              Prosimy odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni na adres wskazany na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „ZWROTY” pod adresem https://kazar.com/zwroty.

                               

                               

                              Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem towaru, chyba, że Kazar zgodzi się je ponieść, o czym poinformuje Państwa bezpośrednio przed złożeniem Zamowienia.

                               

                              Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

                               

                              Załącznik nr 2

                               

                              WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

                               

                              (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

                               

                               

                              Adresat:

                               

                              Kazar Group Sp. z o.o.

                              Lwowska 154

                              37-700 Przemyśl

                              e-mail: bok@kazar.com

                               

                               

                              Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

                               

                              Lp.

                              Nazwa

                              Symbol /rozmiar

                              Ilość (**)

                              Cena jednostkowa brutto

                              1.

                              2.

                              3.

                              4.


                              Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)                            _____________________________________

                               

                              Imię i nazwisko konsumenta(-ów)                                   _____________________________________

                               

                              Adres konsumenta(-ów)                                                    _____________________________________

                               

                              Numer Zamówienia                                                           _____________________________________

                               

                               

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                        

                               

                                                                                                                 _____________________________________

                               

                                                                                                                     Data i podpis konsumenta(-ów)     

                                                                                              (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

                               

                                         

                               

                              (*) Niepotrzebne skreślić

                              (**) Należy uzupełnić ilość zwracanego towaru np. jedna para butów proszę wpisać 1