OŚWIADCZENIE KAZAR GROUP SP. Z O.O. W SPRAWIE FAŁSZYWYCH REKLAM PROMUJĄCYCH NIEISTNIEJĄCE AKCJE.   
KUPONY SODEXORegulamin Realizacji Kuponów Sodexo

w Salonach Kazar Group

 

§ 1 

 1. Niniejszy dokument (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z Kuponów Sodexo w sieci salonów firmowych  prowadzonych przez  Kazar Group Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282, numer BDO: 000030990 (dalej „Kazar”), przy czym realizowane będą wyłącznie Kupony podarunkowe pass oraz Kupony  premiowe pass (dalej jako „Kupon” lub „Kupony”).  
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie i określenie zasad realizacji Kuponów jest SodexoBenefits and Rewards Services Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000033826, o kapitale zakładowym w wysokości 3.000.000 PLN, posiadającą NIP: 522-23-57-343, REGON: 013055815 (dalej „Sodexo”), 
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2020 r.  
 4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a możliwość realizacji Kuponów może zostać zakończona. 

§2

 1. Płatność Kuponami można realizować w dowolnym z salonów firmowych, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonych przez Kazar. Pełne listy salonów firmowych dostępne są pod adresami: https://kazar.com/znajdz-salon https://kazarstudio.com/znajdz-salon 
 2. Kupony są akceptowane w salonach firmowych Kazar Group, nie ma możliwości ich realizacji w sklepie internetowym. 
 3. Uczestnik przed wzięciem udziału w Akcji promocyjnej powinien zapoznać się z Regulaminem. 
 4. Uczestnik poprzez dokonanie zakupu z użyciem Kuponu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie. 
 5. Do realizacji przyjmuje się następujące Kupony:
  1. a) Kupon podarunkowy pass,
  2. b) Kupon premiowy pass
 6. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów jest niższa niż nominalna wartość Kuponu, różnica nie jest wypłacana.
 7. W przypadku zakupu towarów z wykorzystaniem Kuponu, nawet w przypadku, gdy wartość towaru zakupionego z wykorzystaniem Kuponu nie przekracza wartości nominalnej Kuponu, Kupon zostaje zatrzymany przez Pracownika salonu, celem jego rozliczenia z Sodexo. 
 8. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów jest wyższa niż nominalna wartość Kuponów, Klient dopłaca różnicę w każdej formie akceptowanej w salonie (np. : gotówką, kartą płatniczą lub kartą podarunkową).
 9. Jeden Kupon może zostać zrealizowany tylko do jednej transakcji.
 10. Podczas jednej transakcji można zrealizować płatność więcej niż jednym Kuponem. 
 11. Kupon nie uprawnia do upustu w zakresie kosztów doręczenia Towarów lub zakupu Kart Podarunkowych Kazar Gift Card.
 12. Kupon nie podlega wymianie, w całości lub w części, na środki pieniężne ani na Kartę Podarunkową.
 13. Pracownik salonu zobowiązany jest przyjąć wyłącznie Kupony spełniające warunki opisane w pkt. 5, których termin ważności jeszcze nie upłynął, które to Kupony muszą znajdować się w stanie umożliwiającym identyfikację ich oryginalności z zastrzeżeniem pkt. 13.
 14. Pracownik salonu ma prawo odmówić przyjęcia Kuponów niespełniających warunków niniejszego regulaminu, nieoryginalnych lub uszkodzonych (podartych, zmiętych, podziurkowanych, zszytych, sklejonych, zabrudzonych w stopniu uniemożliwiającym identyfikację), a także Kuponów, na których widnieją zapiski, ostemplowanych przez inny punkt akceptujący, ostemplowanych podwójnie oraz po upływie terminu ważności wskazanego na Kuponie.
 15. Zwroty towaru zakupionego przy wykorzystaniu Kuponów dokonywane są na kartę podarunkową Kazar Gift Card. 
 16. Klient otrzymując zwrot na kartę podarunkową Kazar Gift Card akceptuje regulamin kart podarunkowych dostępny w salonach oraz na https://kazar.com/regulamin 
 17. Powyższe, zawarte w pkt. 16, nie dotyczy zwrotów dokonanych w wyniku realizacji przez Klienta uprawnień z rękojmi.  W tym przypadku kupujący otrzyma zwrot uiszczonej wartości towaru określonego na paragonie lub fakturze. 
 18. Wszelkie reklamacje dotyczące zasad wykorzystania środków w ramach Kuponów, w szczególności dotyczące pkt. 6 powyżej, należy składać do Sodexo na adres wskazany w §1 pkt 2. 
 19. Kazar ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład bezpośrednio w Salonie w godzinach jego otwarcia lub na piśmie na adres Biura Obsługi Klienta Kazar: Kazar Group Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, z dopiskiem „Reklamacja”. Szczegółowe informacje na temat zakresu odpowiedzialności sprzedawcy znajdują się na stornie https://kazar.com/reklamacje-i-platforma-odr  

KUPONY SODEXORegulamin Realizacji Kuponów Sodexo

w Salonach Kazar Group

 

§ 1 

 1. Niniejszy dokument (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z Kuponów Sodexo w sieci salonów firmowych  prowadzonych przez  Kazar Group Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 795 15 32 361, numer Regon: 651500282, numer BDO: 000030990 (dalej „Kazar”), przy czym realizowane będą wyłącznie Kupony podarunkowe pass oraz Kupony  premiowe pass (dalej jako „Kupon” lub „Kupony”).  
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie i określenie zasad realizacji Kuponów jest SodexoBenefits and Rewards Services Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000033826, o kapitale zakładowym w wysokości 3.000.000 PLN, posiadającą NIP: 522-23-57-343, REGON: 013055815 (dalej „Sodexo”), 
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2020 r.  
 4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a możliwość realizacji Kuponów może zostać zakończona. 

§2

 1. Płatność Kuponami można realizować w dowolnym z salonów firmowych, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonych przez Kazar. Pełne listy salonów firmowych dostępne są pod adresami:https://kazar.com/znajdz-salon https://kazarstudio.com/znajdz-salon 
 2. Kupony są akceptowane w salonach firmowych Kazar Group, nie ma możliwości ich realizacji w sklepie internetowym. 
 3. Uczestnik przed wzięciem udziału w Akcji promocyjnej powinien zapoznać się z Regulaminem. 
 4. Uczestnik poprzez dokonanie zakupu z użyciem Kuponu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie. 
 5. Do realizacji przyjmuje się następujące Kupony:
  1. a) Kupon podarunkowy pass,
  2. b) Kupon premiowy pass
 6. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów jest niższa niż nominalna wartość Kuponu, różnica nie jest wypłacana.
 7. W przypadku zakupu towarów z wykorzystaniem Kuponu, nawet w przypadku, gdy wartość towaru zakupionego z wykorzystaniem Kuponu nie przekracza wartości nominalnej Kuponu, Kupon zostaje zatrzymany przez Pracownika salonu, celem jego rozliczenia z Sodexo. 
 8. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów jest wyższa niż nominalna wartość Kuponów, Klient dopłaca różnicę w każdej formie akceptowanej w salonie (np. : gotówką, kartą płatniczą lub kartą podarunkową).
 9. Jeden Kupon może zostać zrealizowany tylko do jednej transakcji.
 10. Podczas jednej transakcji można zrealizować płatność więcej niż jednym Kuponem. 
 11. Kupon nie uprawnia do upustu w zakresie kosztów doręczenia Towarów lub zakupu Kart Podarunkowych Kazar Gift Card.
 12. Kupon nie podlega wymianie, w całości lub w części, na środki pieniężne ani na Kartę Podarunkową.
 13. Pracownik salonu zobowiązany jest przyjąć wyłącznie Kupony spełniające warunki opisane w pkt. 5, których termin ważności jeszcze nie upłynął, które to Kupony muszą znajdować się w stanie umożliwiającym identyfikację ich oryginalności z zastrzeżeniem pkt. 13.
 14. Pracownik salonu ma prawo odmówić przyjęcia Kuponów niespełniających warunków niniejszego regulaminu, nieoryginalnych lub uszkodzonych (podartych, zmiętych, podziurkowanych, zszytych, sklejonych, zabrudzonych w stopniu uniemożliwiającym identyfikację), a także Kuponów, na których widnieją zapiski, ostemplowanych przez inny punkt akceptujący, ostemplowanych podwójnie oraz po upływie terminu ważności wskazanego na Kuponie.
 15. Zwroty towaru zakupionego przy wykorzystaniu Kuponów dokonywane są na kartę podarunkową Kazar Gift Card. 
 16. Klient otrzymując zwrot na kartę podarunkową Kazar Gift Card akceptuje regulamin kart podarunkowych dostępny w salonach oraz nahttps://kazar.com/regulamin 
 17. Powyższe, zawarte w pkt. 16, nie dotyczy zwrotów dokonanych w wyniku realizacji przez Klienta uprawnień z rękojmi.  W tym przypadku kupujący otrzyma zwrot uiszczonej wartości towaru określonego na paragonie lub fakturze. 
 18. Wszelkie reklamacje dotyczące zasad wykorzystania środków w ramach Kuponów, w szczególności dotyczące pkt. 6 powyżej, należy składać do Sodexo na adres wskazany w §1 pkt 2. 
 19. Kazar ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład bezpośrednio w Salonie w godzinach jego otwarcia lub na piśmie na adres Biura Obsługi Klienta Kazar: Kazar Group Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, z dopiskiem „Reklamacja”. Szczegółowe informacje na temat zakresu odpowiedzialności sprzedawcy znajdują się na stornie https://kazar.com/reklamacje-i-platforma-odr